03/2017 uutiset

Sotilaspuvut reserviläiskäytössä

M58-kuva

Reserviläisten oikeus käyttää puolustusvoimien sotilaspukuja on aika ajoin herättänyt kysymyksiä. Tässä artikkelissa on puolustusvoimien asiaa koskevasta normista kootut keskeiset määräykset asiasta. Reserviläisen oikeus käyttää sotilaspukua on etuoikeus, ja edellyttää asetettujen pelisääntöjen noudattamista.

Puolustusvoimien palkattuun siviilihenkilöstöön kuuluvat reserviläiset voivat käyttää sotilaspukuja samoilla periaatteilla kuin muutkin reserviläiset.  Virkapukujen käyttö on ohjeistettu tarkemmin Pääesikunnan logistiikkaosaston normilla PVHSM HPALV 003 – PELOGOS (Puolustusvoimien virkapukujen käyttömääräykset).

Palveluksessa olevan reserviläisen velvollisuudesta käyttää sotilaspukua säädetään asevelvollisuuslain 66 §:ssä. Palveluksessa olevan asevelvollisen (ml. reserviläinen) tulee käyttää sotilaspukua, jollei palvelustehtävän laadun tai muun syyn vuoksi yksittäistapauksissa toisin määrätä.

Lisäksi reserviläisellä on oikeus käyttää sotilaspukuja ja sotilaspukineista muodostettavia kokoonpanoja kotimaassa seuraavasti:

1) Kunniakäynneillä ja kunniavartiossa sankarihaudoilla

2) Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä muiden

reserviläisjärjestöjen juhla-, edustus- ja kilpailutilaisuuksissa sekä

maanpuolustustapahtumissa, esimerkiksi messuilla maanpuolustustyötä esitellessään.

3) Reserviläistoiminnan tai maanpuolustustyön kansainväliseen yhteistoimintaan liittyvissä

juhla-, edustus- ja kilpailutapahtumissa

4) Osallistuessaan puolustusvoimien tilaamaan

vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) mukaiseen

koulutustapahtumaan

5) Ammattisotilaan (ml. evp-henkilön) häissä ja hautajaisissa

6) Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevilla kursseilla

7) Toimiessaan oman sodan ajan (poikkeusolojen) yksikkönsä virallisena edustajana

yhteistoimintaneuvotteluissa (vast).

8) Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen muilla kursseilla (vast). Päätöksen sotilaspuvun

käytöstä tekee aluetoimisto tai kurssille osallistuva puolustusvoimien valvoja (vast).

Ei-asevelvollisella on oikeus käyttää sotilaspukuja ja sotilaspukineista muodostettavia kokoonpanoja kotimaassa seuraavasti:

1) Kunniakäynneillä ja kunniavartiossa sankarihaudoilla

2) Puolustusvoimien tai Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä muiden

reserviläisjärjestöjen juhla-, edustus- ja kilpailutilaisuuksissa sekä

maanpuolustustapahtumissa, esimerkiksi messuilla maanpuolustustyötä esitellessään.

3) Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevilla kursseilla

4) Toimiessaan oman sodan ajan (poikkeusolojen) yksikkönsä virallisena edustajana

yhteistoimintaneuvotteluissa (vast).

5) Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen muilla kursseilla (vast). Päätöksen sotilaspuvun

käytöstä tekee aluetoimisto tai kurssille osallistuva puolustusvoimien valvoja (vast).

Erillistä lupaa sotilaspuvun käyttämiseksi em. tilaisuuksissa ja tapahtumissa ei siis tarvitse anoa, mutta sotilaspuvun käyttäjä on epäselvissä tapauksissa velvollinen varmistamaan tilaisuuden järjestäjältä sotilaspuvun käytön tarkoituksenmukaisuuden.

Sitoumuksen tehnyt henkilö (vähintään 18-vuotias, enintään 60-vuotias) voi käyttää sotilaspukuna em. tilaisuuksissa ainoastaan maastosuojavaatetukseen kuuluvia pukineita edellyttäen, että maastosuojavaatetuksen käyttö on tilaisuuden järjestäjän kutsun/toiveen mukainen tai tilaisuuden luonteeseen sopiva. Yli 60-vuotias sitoumuksen tehnyt voi käyttää vain maastosuojavaatetusta em. edellytyksin tilaisuuksissa, joissa sotilaspuvun käyttöoikeus on ei-asevelvollisilla. Sitoumuksen tehneen siviilihenkilön maastosuojavaatetuksessa ei saa kantaa sellaisia merkkejä ja tunnuksia, joiden käyttöön edellytetään suoritettu varusmiespalvelus (vast).

Reserviläisellä tai ei-asevelvollisella tai sitoumuksen tehneellä henkilöllä ei siis ole oikeutta käyttää sotilaspukua omissa tai muiden siviilihenkilöiden (ml. reserviläisten) häissä, eikä myöskään siviilihenkilön (ml. reserviläinen) hautajaisissa.

Evp-henkilöllä on fyysisestä iästään riippumatta oikeus käyttää sotilaspukua kaikkien em. tilaisuuksien lisäksi myös muissa tilaisuuksissa, joissa siviilihenkilöt käyttävät juhlapukua. Evp-henkilöllä on kulloinkin voimassa olevien sotilaspukujen kokoonpanojen lisäksi oikeus käyttää luvun 2.3 määräykset huomioiden myös niitä sotilaspukukokoonpanoja, jotka olivat voimassa hänen siirtyessään eläkkeelle tai erotessaan palveluksesta.

Reserviläiset ja ei-asevelvolliset voivat käyttää perinneasuja em. tilaisuuksissa, mikäli niiden käyttö on erikseen tilaisuutta koskevassa kutsussa tai käskyssä mainittu. Perinneasuilla tarkoitetaan tässä aikaisemmin puolustusvoimien virallisesti käytössä olleita sotilaspukuja, jotka on tunnustettu perinneasuiksi esim. ratsuväen perinnepuvut. Ammattisotilaiden käytöstä poistuneita pukineita ja niistä muodostettavia kokoonpanoja on käytettävä niistä aiemmin annettujen määräysten mukaisesti.

Reserviläisten (ml. evp-henkilöt) ja ei-asevelvollisten sekä sitoumuksen tehneiden henkilöiden ensisijainen yhteistyötaho sotilaspukujen käyttöön liittyvissä kysymyksissä on ao. tilaisuuden tai tapahtuman järjestelyvastuussa oleva joukko-osasto (vast). Muutoin yhteistyötahona on tilaisuuden järjestämispaikkakunnan maanpuolustusjärjestöjen ja reservin kanssa käytävästä yhteydenpidosta vastaava aluetoimisto.

Kertausharjoituksiin (vast) käsketyille reserviläisille jaetaan ao. harjoituksessa tarvittavat sotilaspuvut puolustusvoimien toimesta. Lisäksi sitoumuksen tehneille henkilöille voidaan jakaa erillisen ohjeistuksen mukaisesti kotona säilytettäväksi maastosuojavaatetukseen kuuluvaa vaatetusta. Kertausharjoituksessa reserviläiselle vaatetukseksi jaettua maastosuojavaatetusta voidaan harjoituksen aikana käyttää reserviläisten sotilaspukuna myös tilaisuuksissa, joissa ammattisotilaille on määrätty käytettäväksi jokin muu kuin maastosuojavaatetukseen kuuluva sotilaspuku.

Aiheesta aiemmin Helsingin Reservin Sanomissa:

http://reservinsanomat.fi/art/puku-m58-reservilaiskaytossa/

Aiheesta tarkemmin:

http://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258496/PEVIESTOS-Sotilas-ja-virkapuvut%20Puolustusvoimissa-20160330.pdf/c38d3ebb-f93f-4bbd-a7b1-a0c88105f39a

Jaa uutinen: