06/2019 puheenvuoro

Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ydin on tavoitteellisuus

Piirin syyskokous hyväksyi 11.11.2019 toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Toimintasuunnitelmassa on määritelty piirin toimintaperiaatteet:

– Piiri on yhdistyksiä varten – ei päinvastoin

– Nuorten jäsenten hankintaan ja aktivointiin panostetaan

– Toiminta on etusijalla hallintobyrokratian sijasta

– Tulevaisuuden luomiseen käytetään enemmän energiaa kuin rutiinien ylläpitoon – kuitenkaan perinteitä unohtamatta.

Toimintasuunnitelman konkretiaa on lisätty edellisvuodesta siten, että jokaiselle toimikunnalle on asetettu tavoitteet. Tavoitteiden tarkoitus on ohjata piirihallituksen ja toimikuntien työtä, ja toimia myös mittatikkuna, kun vuoden päästä arvioidaan hallituksen toimintaa. Itse ainakin ajattelen, että selkeiden ja mitattavien tavoitteiden kautta voidaan joka viikko tarkastella mitä on saavutettu ja mitä on vielä tekemättä, ja kaikki tietävät mihin pyritään.

Piirin toiminnan painopiste 2020 on kerhojen yhteistoiminta. Se tarkoittaa, että piiri kannustaa kerhoja avaamaan tapahtumiaan toisille yhdistyksille ja viestimään niistä mielenkiintoisesti ja tehokkaasti. Tätä harjoiteltiin hyvällä menestyksellä jo kuluvana vuonna, mutta ensi vuonna voidaan tehdä toivottavasti paljon enemmän. Yhteistoiminnalla pyritään parantamaan tapahtumien hyötysuhdetta, eli osallistujamäärän ja järjestäjämäärän suhdetta ja kustannuksia osallistujaa kohden. On hyvä muistaa, että kerhojen yhteistoiminta on osa kaikkien piirin toimikuntien toimintaa. Piirilläkin on rooli yhteistoiminnassa, eli se voi ottaa järjestääkseen tapahtumia, johon yksittäisen yhdistyksen resurssit eivät riitä, tai uudentyyppisiä tapahtumia, jossa voidaan saattaa yhdistysten toimijoita yhteen.

Piirin sisäinen viestintä on tarkoitus nostaa paremmalle tasolle vuonna 2020. On ensiarvoisen tärkeää, että toimikuntien ideat ja päätökset saavuttavat yhdistysten aktiivit ja päinvastoin, ja näitä käytänteitä on tarkoitus parantaa viimeistään ensi vuoden alusta lähtien. Toimikuntiin tarvitaan lisää yhdistysten edustajia tuomaan uusia ideoita ja varmistamaan että viesti kulkee molempiin suuntiin. Viestintä on myös tärkeä osa jokaisen toimikunnan suunnitelmaa, jotta sekin otetaan alusta alkaen huomioon tapahtumien suunnittelussa.

Piirihallitus jatkaa samassa kokoonpanossa

Syyskokous valitsi myös uuden piirihallituksen. Puheenjohtajiston kausi on vielä kesken, joten kokous olisi voinut halutessaan äänestää vain hallituksen jäsenistä, mutta kokoonpanoon ei tänä vuonna tullut muutoksia. Piirihallituksen kokoonpano vuodelle 2020 on siis kokonaisuudessaan seuraava:

Maj Matti Riikonen, puheenjohtaja

Maj Jukka Rusila, 1. varapj

Ltn Toni Selin, 2. vpj

Vänr Pekka Suominen

Ltn Axi Holmström

Kapt Janne Hänninen

Ltn Toivo Haimi

Vänr Tuomas Hauvala

Vänr Lasse Mäki

Vänr Miika Koistinen

Aaro Mäkelä Reserviupseeriliiton uudeksi puheenjohtajaksi

Reserviupseeriliiton liittokokous pidetiin Turussa 16.11.2019. Eniten huomiota ja keskustelua herätti luonnollisesti RUL:n uuden puheenjohtajan valinta seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Helsingin piiristä olivat ehdolla yliluutnantti (res) Aaro Mäkelä ja luutnantti (res) Leila Kanerva. Ehkä kaikkien vaaliin osallistuneiden yllätykseksi molemmat helsinkiläiset ehdokkaat pääsivät vaalin 2. kierrokselle, ja Aaro Mäkelä lopulta valittiin liiton puheenjohtajaksi selkeällä äänten enemmistöllä. Onnittelut sekä Aarolle, joka näin huipentaa pitkän RUL-uran jälleen uudella vastuutehtävällä, että Leilalle, joka teki hienon kampanjan ja nosti esiin monien arvostamia kysymyksiä esimerkiksi liiton edunvalvonnasta. Aaro on vaalikampanjansa aikana esittänyt RUL:n kehittämisvastuiden laajentamista nykyistä suuremmalle joukolle osaajia, ja toivon että Leilalle ja monille muille asiantuntijoille löytyy siinä rooli päästä tekemään käytännön työtä liiton toiminnan kehittämiseksi.

Piirin liittovaltuutetut ovat sekoitus kokemusta ja nuoria tulevia vaikuttajia

Puheenjohtajan vaalin lisäksi kokous valitsi myös tulevan liittovaltuuston. Valtuustoon valittiin varsinaisiksi jäseniksi yhteensä viisi Helsingin edustajaa ja varajäseniksi toiset viisi. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin piirin esityksestä majuri Jyri Vilamo, komentajakapteeni Timo Niiranen, majuri Jukka Rusila, luutnantti Toni Selin ja luutnantti Axi Holmström. Varajäseniksi valittiin vänrikki Pekka Suominen, luutnantti Sampo Saarenpää, vänrikki Tuomas Hauvala, luutnantti Toivo Haimi ja majuri Sakari Väliahde. Onnittelut kaikille valituille! Ehdokkaiden asettamisessa pyrittiin varmistamaan sopiva sekoitus kokemusta ja jatkuvuutta, eli saimme mukaan myös nuoria tulevaisuuden vaikuttajia.

Uuden liittovaltuuston ensimmäinen tehtävä joulukuussa on valita liittovaltuustolle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ja liittohallituksen ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Isoja päätöksiä, joissa pitää käyttää harkintaa. Reserviupseeriliitto on hieno koko maan kattava reservin upseerien yhteisö, jossa on paljon kokemusta ja osaamista hyödynnettäväksi. Kun liiton puheenjohtajuus on pitkästä aikaa saatu Helsinkiin, olisi kokonaisuuden kannalta järkevää, että liittohallituksen varapuheenjohtajat valitaan tasapuolisesti muualta maasta. Sillä saisimme yhdistelmän, jossa kaikki saavat osansa ja kaikki voittavat. Yhdessä tätä maatakin puolustetaan – yhden voimat eivät siihen riitä!

 

 

Matti Riikonen

Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja, maj res

Jaa uutinen: