2020-01

Vantaan Reserviläiset Ry:n ohjeita ampuma-aseluvan hakuun

Yleistä

Uusi ampuma-aselaki astui voimaan 15.7.2019. Vastoin valitettavan yleistä käsitystä, ampuma-aselupia myönnetään kuten ennenkin, kunhan käyttötarkoitus on perusteltu. Uuden lain mukana tuli lisää vaatimuksia yleisesti luvanhakuun liittyen ja etenkin tietyntyyppisten aselupien suhteen. Kaikista näistä lisää infoa alempana.

Aseluvan haun vaatimukset reserviläiselle

 • Hyväksytty käyttötarkoitus -> ampumaurheilu- ja harrastus tai vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuna sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena annettavan ampumakoulutuksen järjestäminen tai osallistuminen
 • 1 vuosi / 2 vuotta harrastamista käytetyllä asetyypillä. 1 vuosi kiväärillä tai 2 vuotta pistoolilla. Tämä todistetaan ampuma-asekouluttajan (AAK) antamalla todistuksella. (Lisää AAK-todistuksista alempana)
 • Haettaessa ERVA-lupaa ns. pitkien, eli normaalien lippaiden käyttöä varten, tulee luvanhakijan olla kuulunut ampumaseuraan luvanhakua edeltäneet 12kk. (Lisätietoa ERVA-luvista alempana)
 • Ikäraja pitkissä aseissa (kivääri) 18-vuotta / KAIKKI ERVA-luvat ja lyhyet aseet (pistoolit) 20-vuotta

Ampuma-asekouluttajan (AAK) todistus

Luvan haun yhteydessä tulee hakijan toimittaa poliisilaitokselle ampuma-asekouluttajan todistus harrastuneisuudesta samalla tavalla kuin tähänkin asti. Uuden lain voimaantulon jälkeen tämä koskettaa myös pitkiä aseita. Lyhyitä aseita varten harrastusvaatimus on sama kuin ennen, 2 vuotta ja 10 kertaa. Pitkillä aseilla 1 vuosi ja 5 kertaa.

 • Pääosin vain ruutiaseilla tapahtunut harjoituskerta lasketaan (joitain poikkeuksia on, tarkemmat tiedot AAK:lta)
 • AAK kirjoittaa todistuksia harrastuneisuudesta tai harrastuneisuuden jatkumisesta. (EI JÄSENYYSTODISTUKSIA)

Alle vielä listattu lyhyesti mitä mikäkin lupatyyppi vaatii, että todistus voidaan kirjoittaa:

Pistooli, pienoispistooli, revolveri, pienoisrevolveri Ja ns. ERVA-pistooli (yli 20ptr lippaat)

 • Harrastuneisuutta vähintään 24kk (2 vuotta).
 • Harrastuskertoja vähintään 10 kpl.
 • Harrastuskertojen tulee ajoittua tasaisesti 2 vuoden ajalle. Jos harrastuskertojen välissä on yli 4kk, ei todistusta voida kahdelta vuodelta kirjoittaa.
 • Ensimmäisen ja viimeisen harrastuskerran välissä oltava vähintään 24kk.

Kivääri (ei pienoiskivääri) ja ns. ERVA-kiväärit (yli 10ptr lippaat)

 • Harrastuneisuutta vähintään 12 kk (1 vuosi)
 • Harrastuskertoja vähintään 5 kpl
 • Harrastuskertojen tulee ajoittua tasaisesti 1 vuoden ajalle. Jos harrastuskertojen välissä on yli 3 kk, ei todistusta voida kirjoittaa.
 • Ensimmäisen ja viimeisen harrastuskerran välissä oltava vähintään 12kk.

Haulikolle ja pienoiskiväärille ei kirjoiteta todistuksia. Ampuma-aselaki ei velvoita todistusta ampuma-asekouluttajalta edellä mainittuihin aselupiin.

Kuinka pyytää AAK-todistus?

Vantaan Reserviläiset ry:n jäsen voi pyytää AAK-todistusta toimittamalla harrastusmerkintänsä/ampumapäiväkirjansa pdf-muodossa ja kronologisessa järjestyksessä, omat yhteystiedot, syntymäaika ja jäsennumero sähköpostilla osoitteeseen aseluvat@vantaanreservilaiset.fi.

Yhdistyksen ulkopuolisille AAK-todistus maksaa 40€. Toimita tällöin myös kuittikopio suoritetusta maksusta, kun saat AAK:ta vahvistuksen todistuksen kirjoittamisen edellytysten täyttymisestä. Useimmilla reserviläisyhdistyksillä on myös ampuma-asekouluttaja. Ole yhteydessä ensin oman yhdistyksesi AAK:hon ja toimi tämän ohjeen mukaisesti.

Huomio! Käsittelyaika VARES:n todistuksissa min. 1 viikko. Kun lähetät pyynnön AAK-todistuksesta, varmista että käyntikertoja on tarpeeksi ja riittävän pitkältä ajalta. Määrät ja ajat lukevat yllä.

ERVA-lupa

ERVA-lupa on siis lyhenne sanoista ”ERittäin VAarallinen”. Uuden lain mukaan ase on erittäin vaarallinen, kun ase on itselataava ja siihen kiinnittää yli 10 patruunan lippaan kivääristä puhuttaessa tai yli 20 patruunan lippaan, kun kyseessä on pistooli.

ERVA-lupaa haettaessa täytyy todistaa harrastuneisuus kyseisen asetyypin aseella. Minimi harrastuneisuus on kiväärillä 5 kertaa viimeisen 12kk aikana ja pistoolilla 10 kertaa viimeisen 24kk aikana (kuten muutkin pistooli luvat). Harrastuskerrat tulee olla jakautuneet tasaisesti kyseisille aikaväleille, eikä liian suuria taukoja saa olla ilman perusteltua syytä. Lisäksi hakijan tulee olla ja ollut jäsen luvan hakemista edeltäneiden 12 kuukauden ajan yhdistyslain (503/1989) 4 §:ssä tarkoitetun luvan saaneessa yhdistyksessä (esim. VaRes).

Erittäin Vaarallinen aselupa voidaan myöntää; Ampumaurheilu perusteella (ampuma-aselaki 43 § kohta 2) tai, Sotilaallinen koulutus ja sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus (Ampuma-aselaki 43 § kohta 9 ja Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 2 §) Kts. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus ja reserviläistoiminta mainittu alempana.

 • AAK-todistus harrastuneisuudesta (kts. yllä)
 • Todistus jäsenyydestä yhdistyslain (503/1989) 4 §:ssä tarkoitetun luvan saaneessa yhdistyksessä

Todistuksen jäsenyydestä ja sen alkamisesta kukin jäsen pystyy itse tulostamaan maanpuolustusrekisteristä. www.maanpuolustusrekisteri.fi ensimmäisellä kerralla kirjautuessa käyttäjätunnus on jäsenkortista löytyvä jäsennumero ja salasana on oma postinumero. Kirjautuessa sivusto pyytää vaihtamaan salasanan haluamaksesi. Lisäksi lupaa haettaessa kannattaa olla mukana myös uusin jäsenkortti.

Olemassa olevat ampuma-aseluvat

Jos ampuma-ase on hankittu viimeistään 12.6.2017, lupa säilyy sen voimassaoloajan ennallaan ilman mitään toimenpiteitä. Luvalla saa pitää hallussa ja hankkia edellä mainittuja latauslaitteita (ns. isoja lippaita).

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus ja reserviläistoiminta

Reserviläistoiminta sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena (SOTVA) on uusi ampuma-aselain mukainen hyväksyttävä käyttötarkoitus. Tätä tarkoitusta voi käyttää perusteena silloin, kun haetaan lupaa pitkään ampuma-aseeseen, jossa on tai johon voidaan kiinnittää ns. iso lipas. Muilla ampuma-aseilla harjoitettava reserviläistoiminta perustellaan edelleen ampumaharrastuksena, poikkeuksena sovellettu reserviläisammunta (SRA), joka perustellaan ampumaurheiluna.

Luvan saaminen SOTVA-koulutusperusteella edellyttää Puolustusvoimien puoltavaa lausuntoa siitä, että hakija on sijoituskelpoinen. Tällä lausunnolla perustellaan direktiiviin vaatimus siitä, että hakijalla tulee olla kansalliseen maanpuolustukseen perustuva tarve kyseisen ampuma-aseen hallussapitoon ja sillä ampumiseen. Poliisi hankkii lausunnon viran puolesta eikä lausuntoa voi korvata millään muulla tavalla.

Harrastuneisuuden jatkuvuuden osoittaminen

Ampuma-aselain 53 a §:n mukaan luvanhaltijan tulee osoittaa harrastuksensa jatkuminen. Kyseisen pykälän perusteella luonnollisen henkilön, jolla on ampumaurheilua ja -harrastusta varten pistoolin, pienoispistoolin, revolverin, pienoisrevolverin, ERVA-pistoolin tai ERVA-kiväärin toistaiseksi voimassa oleva hallussapitolupa tai aselupa, on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle ampuma-asekouluttajan (AAK) antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta. Tämä ei koske luvanhaltijoita, joiden hallussapitolupaa koskeva hakemus on jätetty ennen lain voimaantuloa eli ennen 13.6.2011.

Käytännössä harrastaminen osoitetaan edeltävän vuoden (12 kk) vähintään neljän harrastuskerran todentamisella. Harrastuskertojen on jakauduttava tasaisesti viimeisen 12kk ajalle. Todistus pyydetään samaan tapaan kuin aiemmin mainittu AAK-todistus yllämainituin poikkeuksin.

HUOMIOITA

Kuten aiemmin mainitussa jäsenyyden todistamisen kanssa on saatu huomata, uuden lain tuomat vaatimukset eri laitosten välillä vaihtelevat suuresti varmasti myös muiden tulkintojen osalta ja asiat hakevat paikkaansa vielä hyvän tovin. Kannattaa siis varautua kaikkeen, mutta myös tiedostaa, mitä laki sanoo ja vaatii.

Mikäli koet, että lupaa haettaessa vaatimukset eivät vastaa sitä mitä laki sanoo, kannattaa rohkeasti olla yhteydessä lupaa käsittelevään henkilöön ja pyytää tarvittaessa kirjallisesti vastausta, mihin vaatimukset perustuvat. Lisäksi tulee muistaa, että lupahakemuksia käsittelevät henkilöt lupatoimistoissa ovat harvoin niitä, jotka lupapäätökset tekevät. Tapauksissa, missä hakemusta jättäessä vaaditaan jotain muuta kuin oikeasti tarvitaan, tulee suhtautua siten, että lupahakemusta käsittelevä taho kyllä pyytää täydennystä hakemukseen, mikäli siihen on aihetta. Lupahakemus on otettava vastaan, vaikkei se kaikkia tarvittavia dokumentteja jättäessä vielä sisällä. Lupahakemusta voi ja saa täydentää myöhemmin, myös itse.

Kannattaa myös ehdottomasti lukea läpi, mitä poliisi tiedottaa omilla sivuillaan liittyen ampuma-aselupiin.

Toivottavasti ohjeesta on hyötyä sinulle. Terveisin, Vantaan Reserviläiset ry / Hallitus

Jaa uutinen: