03/2021 puheenvuoro

Uusia tuulahduksia koulutuksessa HRUP:ssä

Kuva: Turo Oraste

Hyvät lukijat!

Helsingin Reservin Sanomien e-lehdessä 1/2021 kehotin Helsingin reserviupseeripiirin kerhoja vastaamaan tulevaan yhdistyksille kohdistettuun koulutuskyselyyn, sillä kyselyn tulokset toimivat suuntaviivoina tulevassa koulutustoiminnan kehityksessä piirissä. Kyselyllä haluttiin kartoittaa yhdistysten järjestämän koulutuksen nykytila, resurssit ja valmius kouluttamiseen, tahtotila ja viestintään liittyviä seikkoja. Vastauksia on nyt puitu sekä koulutustoimikunnassa että piirin puheenjohtajistossa ja johtopäätöksiä on esitelty myös MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin (ESMPP) johdolle. Tässä palstassa haluan tuoda tulokset myös jäsenistön ja lukijakunnan tietoon ja samalla kertoa tulevista jatkotoimenpiteistä ja suunnitelmista.

Puolet piirin kerhoista vastasivat yhdistyksille kohdennettuun kyselyyn ja vastanneet kerhot edustivat 61 % piirin jäsenmäärästä. Vastanneista kerhoista löytyi niin suuria kuin pieniä yhdistyksiä, sekä aselaji- että aluekerhoja. Yleisesti vastauksista oli positiivista nähdä että esimerkiksi seminaareja järjestetään usein, yleensä pari kertaa vuodessa vuosikokousten yhteydessä, ja näiden lisäksi myös moni kerho järjestää liikuntatapahtumia (esim. itsepuolustuskursseja) ja ampumapäiviä/-viikonloppuja. Toinen erittäin positiivinen asia oli, että löytyi suurta kiinnostusta koulutusta kohtaan ja myös halukkuutta osallistua ja olla mukana järjestämässä koulutusta. MPK:hon tukeudutaan paljon, varsinkin aselajikerhoissa (tai jopa suoraan Puolustusvoimiin), mutta toisaalta kommunikaatio yhdistysten ja MPK:n välillä vaikuttaa olevan aika olematonta. Tässä piirillä ja piirin koulutustoimikunnalla on selkeä mahdollisuus toimia kommunikaation välikätenä, eli tuoda tietoa MPK:n suunnalta yhdistyksille ja samalla viedä yhdistyksiltä tulevat toiveet ja viestit MPK:lle.

Kouluttajaresursseja oli kartoitettu hyvin vaihtelevasti yhdistyksissä. Ei liene yllätys, että valmius tarjota koulutusta korreloi kouluttajaresurssien kartoittamisen kanssa. Kouluttajaresurssien kartoituksen puute saattaa johtaa noidankehään: Jos ei järjestä koulutusta, jäsenistön osaamispotentiaali jää tuntemattomaksi ja tämä taas saattaa johtaa siihen, että kuvitteellisen kouluttajapulan takia koulutusta ei myöskään järjestetä. Piirin tulevan jäsenistön koulutuskyselyn yksi hyötykäytön mahdollisuus onkin kerhojen kouluttajapotentiaalin selvittäminen.

Tahtotilan selvityksessä ilmeni, että lähes kaikki vastanneet kerhot olivat halukkaita ainakin pitämään rastikoulutusta ja järjestämään lyhyen koulutustapahtuman yhdessä esim. toisen yhdistyksen kanssa. Koulutuksen järjestämisen ja jäsenistön kouluttautumisen esteinä nähtiin tiedon puute kouluttautumismahdollisuuksista, sopivan foorumin puute koulutuksen järjestämiselle ja riittämättömät osallistujamäärät. Näihin asioihin piiri haluaa vaikuttaa. Jos luodaan koulutustapahtumia yhdessä ja niistä tiedotetaan koko piirin jäsenistölle, kaikkiin kolmeen mainittuun ongelmakohtaan saattaa löytyä ratkaisu. Siksi piirin puheenjohtajisto ja ESMPP yhdessä Koulutustoimikunnan kanssa ovatkin alustavasti sopineet mahdollisuudesta järjestää piirin jäsenille kohdennettuja koulutustilaisuuksia, joissa piirin kerhoista otetaan kouluttajat/rastinpitäjät. Suunniteltuja tilaisuuksia ovat: 1) Matalan kynnyksen koulutuspäivä, missä käytännöllisillä rasteilla koulutetaan eri yhdistysten toimesta reservinupseerille hyödyllisiä taitoja ja 2) vuoden 2022 puolelle viikonlopun harjoitus, missä voidaan paneutua syvällisemmin esimerkiksi muutaman aselajin yleishyödyllisiin oppeihin. Reservinupseerin on hyvä omata laajempi ymmärrys ja taito myös oman aselajinsa ja erikoisosaamisensa ulkopuolelta.

Toivonkin, että yhdistysten halukkuus olla mukana järjestämässä koulutusta saa vahvistuksen, kun näitä kursseja lähdetään toteuttamaan ja kouluttajia rekrytoimaan. Yhdistys hyötyy osallistumisesta ikuisen kunnian lisäksi niin, että MPK:n kouluttajatasoihin vaadittavat koulutusnäytöt voidaan liittää näihin tapahtumiin. Yhdistys saa tietysti samalla näkyvyyttä. Ja sitä edellä mainittua ikuista kunniaa.

Koulutukseen liittyen tapahtuu siis tällä hetkellä paljon Helsingin Reserviupseeripiirissä. Tässä vaiheessa on tosin kartoitettu vain yhdistysten näkemyksiä, eikä jäsenistöä ole vielä kuultu. Mutta ei huolta. Tämän kirjoituksen ilmestyessä, jäsenistölle on jo lähetetty jäsenistölle suunnattu koulutuskysely, jossa pyritään tarkemmin selvittämään minkälaista koulutusta jäsenistö kaipaa ja/tai pitää tärkeänä sekä halukkuutta ja valmiutta toimia kouluttajana erinäisissä koulutustapahtumissa. Kysely on pitkä, mutta juuri siksi vastaukset ovat niin arvokkaita; parannusten aikaansaamiseksi tarvitaan laadukasta ja tarkkaa tietoa.

Yllä mainittujen uusien koulutuskyselyjen ja koulutustapahtumien lisäksi piiri jatkaa aktiivista yhteydenpitoa ESMPP:iin. Voin ilokseni todeta, että kommunikaatio on sujunut erittäin hyvin ja että tahtotila on molemmilla piireillä samansuuntainen. Reserviläisten urapolkujen määritteleminen tekstiksi on edelleen kesken, mutta on tärkeä asia ja pysyy asialistalla.

Päätänkin tämän kirjoituksen muistuttamalla Reserviupseeriliiton tavoitteista: Ammu – Liiku – Kouluttaudu. Vaikka kyseisessä rimpsussa koulutus onkin viimeisenä, se ei heijasta minkäänlaista tavoitteiden keskinäistä tärkeysjärjestystä. Ja kuten sanonta menee, docendo discimus – opettamalla opimme. Eli kouluttakaa myös muita, oppii samalla itsekin!

Toivotan hyvää loppukevättä ja alkukesää kaikille!

Axi Holmström

Yliluutnantti (res)

HRUP:n 2. varapuheenjohtaja

Jaa uutinen: