2022-02

Urlus-Säätiö palkitsi aktiivisia toimijoita

Urlus-Säätiö on säännöllisten avustustensa lisäksi palkinnut vuosittain tarkoitusperiensä mukaista toimintaa edistäneitä yhdistyksiä tai yhteisöjä. Urlus-palkinto jaetaan ansioituneille yhdistyksille ilman hakemusta ja se kohdennetaan Säätiön sääntöjen mukaisiin kohteisiin painottaen vuosittaista teemaa. Vuonna 2022 Urlus-palkintoina jaettiin yhteensä 50 000 euroa.

Säätiön tukitoiminnan yhtenä keskeisenä osana on ollut kautta vuosikymmenten vapaaehtoinen maanpuolustus ja siinä erityisesti pääkaupunkiseudulla tapahtuvan toiminnan tukeminen. Tämän vuoden palkitut täyttävät hienolla tavalla nämä kriteerit.

Korona-aika on kokoontumisrajoituksineen tuonut omat lisähaasteensa myös kaikille nyt palkittaville sekä näiden piirissä toimiville reserviläisille. Palkintojen tärkein myöntämisperuste onkin ollut reserviläisten koronapandemian aikana ja sen aiheuttamista rajoituksista huolimatta toteutetut innovatiiviset koulutustilaisuudet. Palkitsemisprosessin lopussa syntynyt Ukrainan sota on vahvistanut nyt palkittavien kohteiden valinnan oikeutusta ja perustelujen pitävyyttä.

Jaetut palkinnot:

Stadin Sissit/Paikallispataljoonan esikuntatyöskentelykurssin kouluttajat

Asiantuntevat Paikallispataljoonan kouluttajat ovat tehneet pyyteettömästi työtä reserviläisten esikuntatyöskentelytaitojen kehittämiseksi. Vuodesta 2014 jatkunut systemaattinen koulutus on perehdyttänyt vuosittain noin 100 reserviläistä moderniin esikuntatyöskentelyyn. Stadin Sissien järjestämä kurssi on kyetty pitämään korona-aikana varuskuntien sulkeutumisesta huolimatta käyttäen innovatiivisia välineitä ja ympäristöä.

Kannustaakseen tekijöitä ja parantaakseen esikuntatyöskentelykurssin koulutusmahdollisuuksia Urlus-Säätiö palkitsee kurssin kouluttajat 20 000 (kahdenkymmenentuhannen) euron palkinnolla.

MPK/Kyberturvallisuuden kouluttajat

Asiantunteva MPK:n kyberturvallisuuden kouluttajapooli on tehnyt pyyteettömästi työtä ajankohtaisen aiheen parissa. Osaamista on kehitetty valtakunnallisella ja osin kansainvälisellä yhteistyöllä jo vuodesta 2009. Poolin jäsenet ovat antaneet vapaaehtoista kyberkoulutusta vapaaehtoisille maanpuolustajille, jolloin aiheen ymmärrys ja varautuminen sen vaikutuksiin on kehittynyt maanlaajuisesti.

Kannustaakseen tekijöitä ja parantaakseen poolin koulutusmahdollisuuksia Urlus-Säätiö palkitsee MPK:n kyberturvallisuuden kouluttajat 20 000 (kahdenkymmenentuhannen) euron palkinnolla.

HRU:n Pioneeriosasto

Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto on kehittänyt ja toteuttanut yli kaksi vuotta kestäneenä korona-aikana innovatiivisen etäluentosarjan, jossa on hyödynnetty etätekniikkaa ja saatu kouluttajiksi asiantuntevia kouluttajia. Työ on tehty yhteistoiminnassa Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa. Luentosarjoilla ollut verkossa 50-100 osallistujaa/kerta. Luentosarja on keskittynyt pioneerialan nykytekniikoihin ja taktiikoihin kotimaassa ja sen ulkopuolella.

Kannustaakseen tekijöitä ja parantaakseen puolustajalle erityisen tärkeän aselajin koulutusmahdollisuuksia Urlus-Säätiö palkitsee Pioneeriosaston 10 000 (kymmenentuhannen) euron palkinnolla.

Urlus-Säätiö onnittelee osastoa ja sen reserviläisiä sekä toivottaa kaikille menestystä myös tulevaisuudessa!

Urlus-Säätiö

Säätiön tarkoituksena on käytettävissään olevilla varoilla tukea maan ja etenkin Helsingin seudun liikuntakasvatus- ja urheiluelämää sekä muutoin edistää maanpuolustuksellista ja muuta maan itsenäisyyttä tukevaa toimintaa. Avustustensa jakamisessa säätiö keskittyy tulevaisuuteen ja sen rakentamiseen. Painopistealueita ovat nuoriso, urheilu- ja liikuntakasvatus sekä vapaaehtoinen maanpuolustus.

Säätiön perustana on Töölössä Pohjoinen Hesperiankatu 15:ssä sijaitseva kiinteistö, ns. Suojeluskuntatalo. Tänä päivänä talossa toimii lukuisten vuokralaisten lisäksi Urlus-Säätiön tukemana parikymmentä vapaaehtoista tai näihin rinnastettavaa maanpuolustusyhdistystä.

Funkis-tyyppinen rakennuskompleksi valmistui 1940-luvun alussa Helsingin Suojeluskuntapiirin uudeksi suojeluskuntataloksi. Rakentaminen oli aloitettu juuri ennen talvisotaa ja taloon valmistui esikuntatilojen lisäksi runsaasti muuta toimistotilaa ja asuntoja.

Jatkosodan jälkeen syksyllä 1944 Neuvostoliiton painostuksesta Suojeluskuntajärjestö lakkautettiin. Suojeluskuntien piirissä oli alustavasti valmistauduttu lakkauttamiseen ja mietitty keinoja järjestön omaisuuden pelastamiseksi. Aikataulusta tuli kuitenkin odotettua kireämpi ja omaisuusjärjestelyt piti toteuttaa vain muutamassa päivässä.

Helsingin Suojeluskuntapiirissä päätettiin piirin omaisuus siirtää pikaisella päätöksellä perustetulle Osuuskunta Urlukselle. Hesperiankadun kiinteistö muodosti selkeästi omaisuuden merkittävimmän osan, tosin melko velkaisen. Sodan jälkeisinä epävarmoina vuosina ei suojeluskuntaomaisuuden siirto yksityisten henkilöjäsenten omistamalle osuuskunnalle osoittautunut kuitenkaan kestäväksi ja turvalliseksi ratkaisuksi.

Näistä syistä perustettiin osuuskunnan tilalle Urlus-Säätiö vuonna 1951. Säätiönä Urlus kykeni hallinnoimaan omaisuuttaan tehokkaammin ja tukemaan siten paremmin sääntöjensä mukaisesti maanpuolustusta ja liikuntaa lähellä olevia yhdistyksiä pääkaupunkiseudulla.

Tekstit: Urlus-Säätiö
Kuva: Ari Ranto

Jaa uutinen: