01/2019 uutiset

Säteilymittauskoulutusta tarjolla

Säteilyturvakeskus valvoo ydinenergian käytön ja säteilyn käytön turvallisuutta sekä säteilyä ja radioaktiivisuutta ympäristössä. Säteilyvaaratilanteessa STUK antaa toimivaltaisille viranomaisille suosituksia mm. väestön suojelutoimiksi. STUK kehittää osaltaan kansallista valmiutta sellaisten onnettomuuksien ja ympäristövahinkojen varalle, joissa seurausvaikutukset voivat olla laaja-alaisia ja pitkäkestoisia.

Säteilyvaaratilanne voi tapahtua esimerkiksi ydinlaitoksella Suomessa tai lähialueella tai se voi olla seurausta lainvastaisesta teosta. Säteilyvaaratilanteen aikana ja sen jälkeen tarvitaan paljon säteilymittauksia ja näytteenottoja elinympäristön turvallisuuden varmistamiseksi ja viranomaisten päätöksenteon tueksi.

STUK on yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen kansallista säteilymittausvalmiutta kouluttamalla ja varustamalla vapaaehtoisista toimijoista muodostettava säteilymittausjoukkue STUKin ja muiden viranomaisten tueksi. Joukkue kykenee mahdollisessa säteilyvaaratilanteessa itsenäisesti toteuttamaan saamiaan tehtäviä kuten säteilytilanteen tiedustelua, vaara-alueelta poistuvien ihmisten ja ajoneuvojen puhtausmittauksia ja opastusta sekä muiden toimijoiden tukemista säteilymittauksin.

Säteilymittausjoukkueen koulutusohjelmaa testattiin keväällä 2018 kahdella pilottikurssilla. Joukkueen rekrytointia jatkettiin ja syksyn 2018 kuluessa käynnistettiin joukkueen peruskoulutus MPK:n kursseilla. Tämän jälkeen jatko- ja täydennyskoulutuksella sekä harjoituksilla taataan joukkueen suorituskyvyn säilyminen ja nousujohteinen kehittäminen. Täysivahvuisessa joukkueessa on noin 40 jäsentä, mutta joukko kykenee tekemään säteilymittaustehtäviä vajaavahvuisena aina yksittäisestä mittauspartiosta lähtien.

Joukkueen tehtävät soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi suojelualan koulutuksen saaneille reserviläisille sekä muille säteilysuojelun, säteilyn mittaamisen, radiokemian tai suojavarusteiden parissa kokemusta saaneille. Aikaisempi kokemus ei toki ole välttämätöntä, näihinkin tehtäviin harjaannutaan opiskelun ja harjoittelun kautta. Osallistujilta odotetaan halua sitoutua joukkueen toimintaan useamman vuoden ajan. Tehtävistä suoriutuminen edellyttää normaalia terveydentilaa, koska osa toiminnasta tapahtuu suojavarusteisiin pukeutuneena.

Kevään 2019 koulutusjakso Tuusulassa

Osa 1 26.-28.4

Osa 2 17.-19.5

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98781/


Jaa uutinen: