2022-06

Reserviupseeripiirin puheenjohtajalta

Ajatuksia herättävä kokousesitelmä reserviläisten koulutuksesta

Piirin syyskokouksessa kuultiin todella mielenkiintoinen esitelmä, kun kenrm (res) Jukka Sonninen, entinen PV:n koulutuspäällikkö ja nykyisin myös piirimme Pioneeriosaston jäsen, kertoi näkemyksiään Suomen varusmieskoulutusjärjestelmästä verrattuna muihin maihin ja ideoista kehittää reservin upseerien koulutusta varusmiespalveluksen jälkeen. Vahvasti tiivistäen esitelmässä todettiin, että suomalaisten varusmiesten peruskoulutuskausi vastaa lähes ammattiarmeijoiden vastaavaa, ja varsinkin valmiusyksikköpalveluksen pidempi kesto syventää osaamista ja parantaa joukon suorituskykyä. Missä jäämme kuitenkin auttamatta jälkeen, on reservin jatkokouluttaminen ja kertausharjoitukset.

Lääke epäsuhtaan olisi isossa kuvassa se, että reservin keskimääräinen harjoituskierto lyhennettäisiin puoleen nykyisestä 10 vuodesta 5 vuoteen, jolloin tämän hetken n. 28.000 kertausharjoitettavan reserviläisen vuositaso nostettaisiin 50.000 reserviläiseen. Haasteena tälle ei ole niinkään raha, vaan PV:n kouluttajahenkilökunnan määrä, mitä olisi mahdollista helpottaa käyttämällä aktiivireserviläisiä apuna harjoitusten valmistelussa ja soveltuvin osin myös kouluttajina. Erityisesti reservin upseerien jatkokoulutusta pitäisi esityksen mukaan kehittää seuraavasti: 1) Lisää lyhyempiä tehtäväkohtaisia kursseja kalliimpien ja pidempien joukon harjoitusten sijaan, kohdennettuna erityisesti jatko- ja henkilösijoitetuille yli 30-vuotiaille. 2) Reservin upseereille tulisi antaa aitoa toimivaltaa oman joukkonsa kouluttamiseen ja johtamiseen. 3) Reservin upseerin pitäisi voida toimia projektiluonteisena sopimussotilaana 1–3–6 kk:n jaksoissa esim. harjoitusten valmisteluun liittyen. 4) Kokeneemmat reservin upseerit voitaisiin lähettää 1–3 kk:n mittaisille pitkille jatkokursseille uuteen tehtävään määräämiseen liittyen.

Ajatukset vaikuttavat erittäin osuvilta juuri tähän hetkeen, ja ovat hyvin linjassa Puolustusvoimien Reservin koulutuksen kehittämissuunnitelman (RESKESU) kanssa. Jukka Sonninen esitti esityksen lopuksi haasteen Reserviupseeriliitolle, joka voisi vaikuttaa valtakunnan tasolla sekä PV:n päättäjiin, että poliitikkoihin muutoksen ajamiseksi. Koska HRUP:n jäseniä on myös RUL:n toimielimissä, lupasimme mielihyvin edistää asiaa, koska se on erittäin hyvin linjassa RUL:n uuden toimintasuunnitelman kanssa. Kiitos Jukalle erinomaisesta esityksestä!

Poimintoja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023 – painopisteenä edelleen koulutus

Piirin syyskokous hyväksyi tällä viikolla piirihallituksen laatiman toimintasuunnitelman, joka sisältää edellisvuosien tapaan monia selkeitä ja mitattavia tavoitteita jokaiselle toimikunnalle. Nostan tässä niistä muutamia esille. Tärkeimpänä asiana on edelleen koulutus, joka säilyy painopisteenä jo toista vuotta.

Koulutustoimikunnan tärkein tavoite on järjestää vuoden aikana yksi koulutuspäivä ja yksi koulutusviikonloppu tutun mallin mukaan siten, että eri kerhot tai kerhojen aktiivit voivat jokainen ottaa vastuulleen oman koulutusaiheen. Kerhojen kannattaa kannustaa etenkin uusia jäseniä mukaan näihin tapahtumiin, joissa on mahdollisuus verkostoitumiseen yli yhdistysrajojen. Koulutusteema näkyy myös ampumatoiminnassa, jossa tavoitteena on mm. asehuollon kurssi, kouluttajakoulutus, 2–4 pistoolin peruskurssia, tutustumisammunnat keväällä ja syksyllä ja kerhojen yhteistoimintana SRA-ampujakurssi. Kurssien määrää on mietitty erityisesti uusien jäsenten aktivoimiseksi.

Sotilasliikuntatoimikunnan tavoitteena on mm. järjestää Pääkaupunkiseudun jotos syksyllä yhteistyössä HELRESP:n kanssa, osallistua taas Puolustusvoimien Oltermanni-viestihiihtoon ja lähettää piirin joukkue ainakin yhteen liikunta- tai jotostapahtumaan tai koti- tai ulkomaiseen sotilastaitokilpailuun. Nuorten toimikunnan uutena tavoitteena on laajentaa kokelasinfoja Kaartin Jääkärirykmentistä esim. Karjalan Prikaatiin, josta tulee paljon nuoria vänrikkejä pääkaupunkiseudulle, ja joka on siksi meille tärkeä joukko-osasto. Viestintätoimikunnan suurimpana tehtävänä on laatia kehitysesitys piirien yhteisten nettisivujen ja sähköisen piirilehden nykyaikaistamisesta. Varautumistoimikunnalla on tavoitteellinen lista aktiviteeteista, jotka sisältävät esim. verkostoitumis- ja informaatiopäivän, kohdevierailuja ja webinaareja/esitelmätilaisuuksia. Summa summarum, tapahtumien määrä on kasvussa, ja tarkoituksena on tukea yhdistysten työtä etenkin uusien jäsenten aktivoinnissa.

Uusi piirihallitus aloittaa 1.1.2023

Piirin syyskokous valitsi myös uuden piirihallituksen. Piirin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Axi Holmström, ja varapuheenjohtajiksi Tuomas Hauvala ja Janne Hänninen. Hallitukseen valittiin vanhoina jäseninä Riikka Veijalainen, Janne Isosävi, Jukka Kuusala, Jukka-Pekka Kantokoski ja Pekka Sillanpää, sekä uusina jäseninä Juha Vatanen, Petri Laakkonen ja
Pauli Sortti. Hallituskokoonpano siis uusiutui varsin sopivasti. Hienoa oli, että kaikista puheenjohtajapaikoista äänestettiin, mikä kertoo, että piirin kannalta tärkeisiin tehtäviin oli tarjolla useita kandidaatteja. Omasta puolestani onnittelut kaikille valituille, ja intoa uusiin haasteisiin!

Matti Riikonen
Majuri (res)
HRUP:n puheenjohtaja

Jaa uutinen: