03/2021 pääkirjoitus

Reserviläisjärjestöt vakavasti huolissaan reservin koulutusmahdollisuuksista

Tällä viikolla on mediassa noussut esille puolustusministeriön Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen (MPK) kohdistama laillisuusvalvonta, jonka seurauksena MPK:n koulutustoimikunta saattaa keskeytyä tai jopa loppua kokonaan. Syynä tähän on ministeriön päätös keskeyttää MPK:n valtionapu. Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto pitävät ministeriön päätöstä yllättävinä, koska liittojen saaman tiedon mukaan laillisuusvalvonnassa ei ole ilmennyt väärinkäytöksiä, vaan kyse on lähinnä kirjaustapoihin liittyvistä kysymyksistä.

MPK:n järjestämä koulutus on tärkeää vapaaehtoiselle maanpuolustukselle, reservin koulutukselle ja koko suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuudelle. Reserviläisliiton (RES) ja Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) jäsenet muodostavat valtaosan vapaaehtoisen maanpuolustuksen kouluttajista.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola ja Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä ilmaisevat syvän huolensa reservin koulutusmahdollisuuksien puolesta.

Mikäli MPK:n toiminta keskeytyy, niin reservin koulutukseen syntyy valtava koulutusvaje, jota ei pystytä kokonaan muilla toimilla paikkaamaan. Puolustusvoimat pystynee lyhyellä aikajänteellä lisäämään kertausharjoituksia ja vapaaehtoisia harjoituksia vain hyvin rajallisessa määrin. Puolustusvoimilla on jo ennestään kertausharjoituksiin liittyvää koulutusvajetta koronapandemian takia.

1.1.2020 muuttunut laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on korostanut MPK:n roolia, rahoitusta ja resursseja sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen (SOTVA) sekä vapaaehtoista maanpuolustusta tukevan koulutuksen järjestäjänä. Sotilaallinen koulutus on lakimuutoksen myötä siirtynyt kokonaan Puolustusvoimien tehtäväksi.

Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta on kehitetty viimeksi kuluneiden lähes 30 vuoden ajan Suomessa hyvässä yhteistyössä maanpuolustusjärjestöjen, MPK:n ja Puolustusvoimien kanssa. Nyt pelkona on yhdessä rakennetun, toimivan ja kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeän koulutusjärjestelmän rapautuminen.

– Reserviläisjärjestöjen omaehtoisella toiminnalla pystytään korvaamaan pieni osa MPK:n koulutuksesta, kuten esimerkiksi reserviläisten ampumataitoon ja toimintakykyyn liittyvää koulutusta. Suurelta osin koulutusta ei kuitenkaan pystytä järjestämään muiden vapaaehtoistoimijoiden toteuttamana.

SOTVA-koulutuksen lisäksi MPK järjestää varautumis- ja turvallisuuskoulutusta (VARTU), jonka tarkoituksena on kansalaisten yleisten turvallisuustietojen ja -taitojen kartuttaminen ja kehittäminen. Kurssit ovat avoimia kaikille 15 vuotta täyttäneille, ja kursseja on järjestetty vuosittain noin 500.

Mikäli MPK:n toiminta keskeytyy, niin iso haitta on myös varautumiskoulutuksen keskeytyminen. VARTU:n kohderyhmänä on pääosin naiset ja muut ei-asevelvolliset, joten tältä osin toiminnan keskeytyminen on myös tasa-arvokysymys. Tärkeää muistaa, että perustuslain mukaan maanpuolustusvelvollisuus kuuluu kaikille, myös ei-asevelvollisille. Mikä taho ottaa tämän koulutushaaran hoidettavakseen, jos MPK:n toiminta keskeytyy, pohtivat Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajat.

Lisätietoa antavat Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä puhelimitse 050 540 5416 tai sähköpostitse aaro.makela@rul.fi ja Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola puhelimitse 040 018 2700 tai sähköpostitse ilpo.pohjola@reservilaisliitto.fi ja

Teksti: Suomen Reserviupseeriliitto

Jaa uutinen: