01/2020 uutiset

Försvarsanda med rostande kunskaper

Enligt Planeringskommissionen för försvarsinformation (PFI) har försvarsviljan ökat. Ungas försvarsvilja var under år 2018 historiskt svag men har nu förstärkts. Frågan är var dessa unga vuxna med försvarsvilja befinner sig, var upprätthåller de sitt kunnande? En förhöjd försvarsanda räcker inte om det inte upprätthålls kunskap. Under de senaste åren har försvarsvilja och allmän värnplikt varit mycket på tapeten. Försvarsviljan har stigit om vi ser tillbaka på de gånga femtio åren. Då PFI mätt försvarsviljan med frågan: ”Om Finland blir anfallet, borde finländarna enligt er åsikt försvara sig med vapenmakt i alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert?” har de jakande svaren stigit från 42 procent till hela 68 procent.

Ett land kan endast försvaras med trupper som besitter goda kunskaper, god fysisk och psykisk kondition. Därför finns det en viss oro i unga vuxnas låga deltagande i frivillig försvarsverksamhet och utbildningar. För även om Finland har en hög standard på sin beväringsutbildning och varje person som genomgått sin beväringstjänst har en god grund för att utveckla sin försvarsförmåga så rostar denna kunskap om den inte används. På samma sätt som då man lärt sig ett språk men inte använder det, orden faller i glömska.

Åldern på de som tillhör en reservistförening stiger. Likaså är åldern för de som deltar i verksamheten hög. Försvarsgillenas förbund r.f. (MPKL) ordnade den 1.2.2020 ett säkerhetspolitiskt seminarium med temat Ryssland. Detta kunde anses vara ett aktuellt tema som flera unga vuxna funderar på och oroar sig över, åtminstone om vi skall tro på statistiken från PFI. Av de 279 deltagare som befanns sig på seminariet var endast 4 procent unga vuxna. En liknande trend ser vi på Försvarsutbildningsföreningens (MPK) grundkurser. Under det senare halvåret av år 2019 var medelåldern 42 år på Södra-Finlands distrikts grundkurser. Det fanns t.o.m. deltagare i 80 års ålder som utbildade sig. Grundkurserna passar bra för reservister som vill upprätthålla och förstärka sina kunskaper i det de fått utbildning i under beväringstjänstgöringen och skulle därför vara ett optimalt tillfälle för de som gått armen nyligen eller ett par år tidigare.  Ett femtiotal unga reservister som tjänstgjort under de senaste fem åren blev tillfrågade om deras deltagande och vad de tror är orsaken till att unga vuxna inte deltar aktivt i frivillig försvarsverksamhet. Unga vuxnas deltagande är lågt. Detta för att de inte fått tillräcklig information, säger Pinja Hyttinen, som tjänstgjort år 2016 och efter det fungerat som utbildare på MPK:s kurser för gymnasister. Hennes svar får stort medhåll. Flera av de tillfrågade hade inte hört om möjligheten att delta i frivillig försvarsverksamhet eller ansåg det att det varit för svårt att hitta en kurs att delta i.

Om du inte tillhör någon reservistförening kan det vara svårt att få information eller ens komma att tänka på att det finns verksamhet efter beväringstiden. Många unga vuxna går där hemma och väntar eller bäver för att få en vit lapp i posten, med en order om övning. Kristian Gästgifvars tror att det skulle finnas flera intresserade om de visste att bekanta och vänner också deltog. Gemenskapen är inte en stor del enbart under beväringstiden utan också i reserven. Gästgifvars efterlyser mera synlig information om vad det innebär att vara aktiv reservist. En annan som svarade på frågorna var Kristian Repo som ännu inte hunnit delta i någon reservistverksamhet. Även Repo tror att det finns intresse och iver bland unga vuxna att gå kurser, som stöder deras militära utbildning.

Om Finlands situation skulle förändras och det skulle tas till vapen så är det inte 45 åringar som behöver ha de nya framryckningsteknikerna på det klara och en god fysisk kondition, utan det är de under 30 år. Att försvarsviljan stiger är positivt, men nu borde även viljan att upprätthålla sina färdigheter hittas hos de unga vuxna. En annan orsak till att unga vuxna inte anser det vara nödvändigt att upprätthålla sina kunskaper är att de känner att det inte är aktuellt i deras liv. Mika Pousi som hemförlovats under sommaren 2019 har fyllt sin kalender denna vår med frivilliga övningar och kurser. Tiden efter milin är för många ganska hektisk, man börjar kanske studera, flytta till en ny ort och man hinner inte, man glömmer bort möjligheten för denna typ av verksamhet, säger Pousi. Även här håller så gott som alla tillfrågade med. Det kommer studier, det bildas familjer och tanken på att vara tvungen att verkligen försvara sitt land med vapen är långt borta.

För att aktivera de unga reservisterna efterlyses nu mera information av MPK, MPKL, Reservistförbundet och Reservofficersförbundet. Berätta om vad det är att vara aktiv reservist. Vilka möjligheter finns det? Under själva beväringstjänsten är de unga kanske inte så mottagliga för information, men har man hört det en gång under sin tjänstgöring och sedan blir påmind om det så är det större sannolikhet att det väcker intresse. Och du som läser denna artikel, berätta om frivillig försvarsverksamhet för dina reservistbröder och systrar som kanske inte får denna tidning. Då kan vi bli flera som slipar på vår försvarsförmåga och upprätthåller en god försvarsanda.

Cecilia Alameri

Jaa uutinen: