2023-01


Selvitys: ulkomaisen kiinteistöomistuksen valvontaa on mahdollista kiristää

Ulkomaisen kiinteistöhankinnan lisärajoituksia selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeriölle 1.3.2023. Se käsittää useita mahdollisuuksia EU- ja ETA-valtioiden ulkopuolista kiinteistöomistusta koskevan valvonnan kehittämiseksi. Joskin realiteettina työryhmä toteaa, että lainsäädännön uudistaminen ja uusien lainsäädännön toimeenpanoa tukevien järjestelmien rakentaminen sekä resursointi tulevat viemään vuosia.

Työryhmän mukaan kiinteistöhankinnan luvanvaraisuutta tarvittaisiin yrityskaupoissa, joissa yritysoston yhteydessä EU- tai ETA-alueen ulkopuolinen taho saa epäsuorasti kiinteistön omistukseensa. Näitä tilanteita varten olisi määritettävä yrityskauppojen seurantaviranomainen sekä rakennettava tarvittavat tietojärjestelmät.

Asunto-osakkeiden vaihdannan valvonnassa tulisi puolestaan tarvittaessa voida estää omistuksen keinotekoinen hajauttaminen useille ostajille viisumikäytänteiden helpottamiseksi. Vastaavasti tulisi asettaa luvanvaraiseksi kaupat, joissa luovutetaan määräävä osa asunto-osakkeista siten, että kaupan mukana siirtyy yksittäiselle toimijalle määräysvalta asunto-osakeyhtiöön sekä sille mahdollisesti kuuluvaan kiinteistöön.

Vuokraamistoiminnassa valvontaa voisi tehostaa maanvuokrasopimuksissa. Pohdittavaksi tulee kuitenkin se, olisiko valvonta sekä etu- että jälkikäteistä valvontaa. Jo pelkkä maanvuokrasopimusten uudenlainen kirjaamisvelvoite tulisi muuttamaan kaikkien maanomistajien sekä vuokralaisten nykytilan käytänteitä ja vaatisi uusia järjestelmiä ja resursseja.

Valtion etuosto-oikeuden ulottaminen myös huoltovarmuuskohteiden ympärille vahvistaisi yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen suojaamista. Huoltovarmuuskohteiden määrittely ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, koska moni huoltovarmuuskriittinen kohde on yksityisessä omistuksessa eikä niiden sijainti ole pysyvä. Etuostovyöhykkeiden määrittely toisi tällaisten yritysten merkityksen näkyväksi, koska lainhuudot jäisivät näiden kohteiden osalta lepäämään neljäksi kuukaudeksi etuostoharkinnan ajaksi.

Bulvaanitoiminnan sanktioimisella voitaisiin katsoa olevan tärkeä signaaliarvo siten, että kansallisen turvalli-suuden uhka kiinteistön hankinnassa otetaan tälläkin tavoin vakavasti.

Selvitysryhmän mukaan täysin aukotonta valvontaa on vaikeaa järjestää, mutta nykyistä kattavamman tilannekuvan rakentaminen auttaisi viranomaisia kansallisen turvallisuuden vahvistamisessa.

Voimassa oleva kiinteistöomistuksen valvonnan lainsäädäntö mahdollistaa jo nyt viranomaisille keinot puuttua erilaisiin kiinteistöomistuksen kautta tuleviin turvallisuushuoliin. Lunastus kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi mahdollistaa puuttumisen myös esimerkiksi vuokraamistoimintaan. Nyt valmistunut arvio tunnistaa muita mahdollisia valvonnan keinoja, joiden osalta jatkotoimenpiteistä päätetään seuraavalla hallituskaudella. Jatkovalmistelun suunnittelu käynnistyy keväällä 2023.

Tutkimustulokset painottavat huomion kiinnittämistä maanvuokraukseen ja yritysjärjestelyihin

Selvitysryhmä on käyttänyt työssään myös 1.3.2023 julkaistua Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta MATINE:n, Aalto-yliopiston ja Maanmittauslaitoksen tutkimusta kiinteän omaisuuden vallankäytön valvontamahdollisuuksista.

Tutkimukseen haastatellut viranomaiset ovat pääasiassa tyytyväisiä nykyisen lainsäädännön toimivuuteen. Silti suoran kiinteistöomistuksen lisäksi huomio tulisi kiinnittää etenkin maanvuokraukseen ja yritysjärjestelyihin. Esimerkiksi monimutkaisilla yritys- ja vuokrausjärjestelyillä on mahdollista häivyttää todellinen omistaja. Myös kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen sekä viranomaisten tehokkaampaan tiedonsaantiin tulisi tutkimuksen mukaan kiinnittää enemmän huomiota.

Lisätietoja:
– EU- ja ETA-valtioiden ulkopuolinen kiinteistön omistus ja hallinta – jatkoselvitys valvonnan laajentamisen tarpeista ja mahdollisuuksista (PLM011:00/2022) https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=PLM011:00/2022
– Kiinteän omaisuuden vallankäytön valvontamahdollisuudet. MATINEn, Aalto-yliopiston kiinteistötalouden tutkimusryhmän ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tutkimushankkeen raportti. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-1178-1

Teksti: Puolustusministeriö
Kuvituskuva: Puolustusvoimat

Jaa uutinen: