02/2020 uutiset

Reserviläinen voidaan ylentää myös lisäansioiden perusteella

Puolustusvoimien pääesikunta on helmikuussa antanut uuden määräyksen, jossa käsitellään reserviin ja varareserviin kuuluvien asevelvollisten ylentämistä. Reservin ylennyksistä päättää aina Puolustusvoimat.

Reserviin tai varareserviin kuuluvan asevelvollisen ylentämisen tarkoituksena on sodan ajan puolustusvoimien joukkojen sotilasarvoihin perustuvan esimiesjärjestelmän luominen ja ylläpitäminen.

Tehtävän vaatima sotilasarvo

Sotilaallista esimiesasemaa sekä sotilaan koulutusta, virka-asemaa ja tehtävää osoitetaan sotilasarvolla tai palvelusarvolla. Sotilasarvoihin ylentämisen edellytyksenä on, että ylennettävä on saanut puolustusvoimain komentajan tarkemmin määräämällä tavalla ylemmän sotilasarvon mukaista tehtävää vastaavan koulutuksen ja että hän on muutenkin ominaisuuksiltaan ylennettäväksi sopiva.

Ylentäminen edellyttää, että henkilö on sijoitettu tai sijoitettavissa tehtävään, joka mahdollistaa ylentämisen. Ylennettävä henkilö voi olla myös henkilövarauksella varattu poikkeusolojen muuhun tehtävään (henkilövaraus VAP), jolla tarkoitetaan asevelvollisen palvelukseen kutsumatta jättämistä yleisen tai sotilaallisen edun vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi poliisit ja palomiehet. Ylennysesityksessä tehtävä vastaa esitetyn sotilasarvon mukaista esimiesasemaa, organisaatiotasoa sekä henkilövarauksen perusteena olevan tehtävän vaatimuksia.

Ylentämisen yleisenä edellytyksenä on, että ylennettäväksi esitettävä on edellisen ylennyksen jälkeen osallistunut puolustusvoimien johtamaan reservin koulutukseen joko kertausharjoituksiin (KH) tai puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin (PVVEH), tai henkilö on palvellut sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä.

Rinnasteiseksi kertausharjoituspäiväksi katsotaan reservin koulutustapahtuma, jonka kesto on koulutuksen osalta vähintään 8 sotilaallista, sotilaallisia valmiuksia palvelevaa tai kokonaisturvallisuutta palvelevaa koulutusta. Näissä koulutuksissa kiinnitetään erityistä huomiota koulutuksen sisältöön, jotta kyseessä on tosiasiallinen poikkeusolojen osaamisen ja toimintakyvyn kehittämiseen liittyvä koulutus. Kaikki vapaaehtoiset harjoitukset (PVVEH) lasketaan täysimääräisesti kertausharjoituspäiviksi.

Lisäansioilla mahdollisuus ylentyä kerran

Erityisissä tapauksissa, vaikka koulutus- ja osaamisvaatimukset eivät täyttyisikään, voidaan reserviläinen ylentää maanpuolustuksen edistämiseen liittyvien lisäansioiden perusteella. Sama lisäansioperuste voidaan katsoa ylentämisperusteeksi vain kerran.

Ylentämispäätökseen vaikuttavina lisäansioina voidaan pitää muun muassa, että henkilö on
-palvellut Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa
-toiminut erityisen ansiokkaasti maanpuolustuksen hyväksi.

Ansiokkaaksi toiminnaksi maanpuolustuksen hyväksi luetaan esimerkiksi
-pitkäaikainen, huomattavan aktiivinen ja tuloksellinen toiminta maanpuolustusjärjestöissä
-valtioneuvoston, turvallisuuskomitean, eduskunnan puolustusvaliokunnan tai eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenyys
-kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävien tehtävien hoitaminen eri ministeriöissä ja keskusvirastoissa sekä talouselämän piirissä
-maanpuolustusta tukeva tutkimustoiminta sekä toimiminen kansalaisjärjestöissä maanpuolustusta edistävällä tavalla.

Reserviläisiä pyritään kannustamaan ylläpitämään ja kehittämään sotilaallista osaamistaan ja toimintakykyään monipuolisesti asepalveluksen päättymisen jälkeen. Omaehtoisella osaamisen ja toimintakyvyn kehittämisellä on vaikutusta sotilasarvossa ylentämiseen kun näyttöinä ovat opiskelujen suorittaminen ja tentit, sekä kenttäkelpoisuuteen liittyvät suoritteet ja testit.  Tällaisia tilaisuuksia järjestää puolustusvoimat ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys.

Lisätietoja omasta ylennyshistoriastaan tai tulevista ylennyksistä voi kysellä omasta aluetoimistosta.

Jaa uutinen: