05/2016 pääkirjoitus

Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto tekevät tiivistä edunvalvontaa reserviläisten eteen

Suomen Reserviupseeriliitto on käynyt äskettäin kahdesti esittämässä asiantuntijalausunnon eduskunnan puolustusvaliokunnalle. Syyskuun lopussa (27.9.) puheenjohtaja Mikko Halkilahti esitti liiton näkemyksiä puolustusvoimista annetun lain muuttamiseksi. Kysymys on erityisesti kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen vaatimista lakimuutoksista. RUL pitää perusteltuna lisätä puolustusvoimien tehtäviin omana kohtanaan osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen ja toimintaan. Liitto kuitenkin korostaa, että puolustusvoimalaista selviää, että Suomen sotilaallinen puolustaminen on selkeästi puolustusvoimien päätehtävä. Lausunnossaan liitto painottaa, että kansainvälisen avun antamiseen ja saamiseen sekä muuhun kansainväliseen toimintaan liittyvä päätöksentekojärjestelmän on oltava selkeä, läpinäkyvä mutta samalla myös riittävän joustava ja että se kykenee riittävän nopeaan päätöksentekoon. Asevelvollisten kohdalla osallistumisen kansainvälisiin tehtäviin tulee aina ehdottomasti perustua vapaaehtoisuuteen.

Mikko Halkilahti oli puolustusvaliokunnan kuultavana myös 11.10. Tällöin aiheena oli vuoden 2017 valtion talousarvioesitys. RUL esitti, että maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen varattua määrärahaleikkausta (27.10.50) ei tehtäisi, vaan määräraha olisi ensi vuonna samalla tasolla kuin tänä vuonna eli noin 2.000.000 €, josta 150.000 € käytettäisiin maanpuolustusjärjestöjen tukemiseen ja 1.850.000 € Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnan tukemiseen.

Liitto vetosi myös siihen, että reserviläisten kertausharjoitusmäärät (18.000 reserviläistä) pidettäisiin tämän vuoden tasolla ja että puolustusvoimien MPK:lta tilaamien sotilaallisten kurssien määrä pystyttäisiin pitämään vuoden 2015 toteutuneen määrän eli noin 11.000 reserviläisen tasolla. Reserviupseeriliitto on vuoden aikana antanut liki kymmenen kirjallista lausuntoa eri ministeriöille ja eduskunnan eri valiokunnille. Annetut lausunnot löytyvät linkistä:  www.rul.fi/reserviupseeriliitto/edunvalvonta/

 

Reserviläisliiton edunvalvonta on loppukesällä jatkunut tiiviinä. Elokuun alussa työstettiin yhdessä Reserviläisurheiluliiton ja muiden sen jäsenjärjestöjen kanssa lausunto sisäministeriölle koskien sen tekemää luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ampuma-aselain ja rikoslain muuttamisesta. Lakiuudistus tähtää siihen, että aselupakäytännöt kevenevät sekä lupaa hakevan henkilön että lupaprosessia hoitavan viranomaisen kannalta. Tarkoituksena on siirtyä mm. osittain sähköiseen hakuprosessiin. Itse luvanmyöntämiskriteerit eivät muutu uudistuksen yhteydessä. Keväästä asti on oltu mukana prosessissa, jonka tavoitteena on säätää lait puolustusvoimien ja sisäministeriön hallinnonalan osalta koskien kansainvälisen, sotilaallisen avun antamista ja vastaanottamista.

Valtioneuvosto on käynnistänyt myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain tarkasteluprosessin, jonka seurauksena lakia todennäköisesti muutettaneen lähiaikoina. Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Ismo Nöjd osallistui 27.9. Puolustusministeriön asiasta järjestämään keskustelutilaisuuteen, jonka pohjana oli Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen laatima muistio lakimuutosten tarpeesta. Myöhemmin liiton tuli pyyntö Eduskunnan puolustusvaliokunnalta lausunnon antamisesta valtion ensi vuoden talousarvioesityksestä. Kuuleminen on ohjelmassa 11.10.2016.

Taustalla on jatkunut myös edunvalvontatyö liittyen EU:n asedirektiivin muutosesitykseen. Sen osalta asiat ovat edenneet liiton toivomaan suuntaan ja näyttää vahvasti siltä, että reserviläiskivääreihin voi Suomessa jatkossakin saada lupia. Tässä on taustalla direktiiviesitykseen rakenteilla oleva poikkeus, joka mahdollistaa lupien myöntämisen maanpuolustuksellisista syistä myös em. tyyppisille aseille. Kaikki Reserviläisliiton antamat lausunnot ovat luettavissa liiton nettisivujen edunvalvontaosiossa, joka löytyy osoitteesta www.reservilaisliitto.f/edunvalvonta

Jaa uutinen: