04/2016 pääkirjoitus


Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa

Asedirektiivin käsittely Euroopan Unionissa

Turvallisuusympäristömme on muuttunut viime vuosina epävakaammaksi ja ennustamattomammaksi samalla kun sotilaallinen toiminta lähialueellamme on lisääntynyt voimakkaasti. Moniulotteisimpia uhkia vastaan ei voida puolustautua vain yhdellä keinolla tai yhden toimijan toimenpitein, vaan tarvitaan laajaa yhteistyötä eri viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa uhkiin vastaamiseksi. Suomen myös vapaaehtoiset toimijat huomioon ottava kokonaisturvallisuuden malli tarjoaa tälle yhteistyölle lujan perustan. Suomen kokonaisturvallisuuden malli, samoin kuin puolustusratkaisumme, laajaan reserviin nojaava yleinen asevelvollisuus, poikkeaa muiden Euroopan unioniin kuuluvien maiden turvallisuusratkaisuista.

Laajaan reserviin tukeutuva yleinen asevelvollisuus on osoittautunut kustannustehokkaaksi järjestelyksi ylläpitää sekä rauhan että sodan ajan puolustuskyky. Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen perusta luodaan varusmiespalveluksessa. Varusmiespalveluksen aikana hankittua osaamista ylläpidetään sodan ajan joukkokokoonpanoissa toimeenpannuissa kertausharjoituksissa, vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa sekä reserviläisen omaehtoisin toimin.

Ennakkovaroitusaika sotilaallisten operaatioiden toimeenpanosta on lyhentynyt. Ennakkovaroitusajan lyheneminen edellyttää kykyä vastata nopeammin äkillisesti syntyvää uhkaa vastaan eli parempaa toimintavalmiutta. Sotilaallinen maanpuolustus on osa kokonaisturvallisuutta, jonka ylläpitäminen edellyttää entistä kiinteämpää yhteistoimintaa yhteiskunnan eri toimijoiden kesken. Puolustuksemme perustana ovat edelleen tunnetut strategiset valintamme, ja taustalla on aina kansalaisten vahva maanpuolustustahto. Vapaaehtoisella maanpuolustuksella on keskeinen merkitys maanpuolustustahdon, maanpuolustustaitojen ja maanpuolustushengen ylläpitämisessä. Vapaaehtoistoiminta onkin yksi maanpuolustuksemme peruspilareista nyt ja tulevaisuudessa.

Maanpuolustuksen tarpeet ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytysten turvaaminen ovat olleet Suomen asedirektiivineuvottelujen lähtökohtana heti neuvottelujen alkamisesta lähtien. Suomi asetti asedirektiivineuvotteluissa ensisijaiseksi tavoitteeksi reserviläistoiminnan jatkumisen turvaamisen ja lisäksi on pyritty siihen, että vaikutukset aseharrastuksen lajeihin eivät muodostuisi kohtuuttomiksi.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan näkemyksen mukaan näissä tavoitteissa on vaikeissa neuvotteluissa onnistuttu hyvin. Muista jäsenmaista poikkeava puolustusratkaisumme on tuotu Suomen hallituksen ja neuvottelijoiden toimesta hyvin esiin ja olemme saaneet tukea muilta jäsenmailta sekä Euroopan unionin rakenteista.

Eurooppa Neuvoston kesäkuussa hyväksytyssä yhteisessä kannassa kielletään tietyt asetyypit. On kuitenkin huomattava, että tämän yhteisen kannan mukaan myös kielletyiksi tuleviin aseiden kokoonpanoon ja lippaisiin voisi saada luvan tietyissä tilanteissa, kuten maanpuolustustarkoituksessa sekä koulutuksellisissa ja historiallisissa tarkoituksissa. Neuvotteluasiakirja on luonnollisesti kompromissi, jossa on saatu sovitettua yhteen hyvinkin paljon eriäviä näkemyksiä. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta katsoo kuitenkin, että Euroopan parlamentin, Komission ja neuvoston kanssa aloitettavien neuvottelujen lähtökohta on vapaaehtoisen maanpuolustuksen näkökulmasta hyvä.

Neuvotteluista ja Suomen kannasta on liikkunut julkisuudessa paljon virheellistä tietoa, joka on osin siirtänyt huomiota toisarvoisiin asioihin. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta korostaa sitä, että neuvottelut asedirektiivistä ovat vielä kesken.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta tukee Suomen virallisia edustajia jatkoneuvotteluissa ja kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota reserviläistoiminnan ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen jatkon turvaamiseen.

Asedirektiivin tavoite eli terrorismin ehkäisy ja Euroopassa tapahtuneet traagiset iskut ovat syy asedirektiivin luomiselle Euroopan Unionissa. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta painottaa kiinnittämään huomiota erityisesti laittomien asemarkkinoiden ehkäisyyn sekä estämään laillista ja luvanvaraista vapaaehtoista maanpuolustusta sekä reserviläistoimintaa heikentävien säädösten kirjaamisen direktiivin sisältöön.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta 14.9.2016

Jaa uutinen: