02/2016 pääkirjoitus

Suomen Reserviupseeriliiton lausunto hallituksen esityksestä laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto edellä mainituista asetusluonnoksista.

 

Yleistä

Asevelvollisuuslain uudistaminen vastaamaan muuttunutta puolustuksen toimintaympäristöä on hyvin perusteltua. On erittäin tärkeää, että meillä on nopeasti mahdollisuus kohottaa pääosin asevelvollisista koostuvien joukkojemme valmiutta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nykyistä merkittävästi suuremmat joukot tulee pystyä perustamaan ja saada kertausharjoituksiin pikaisesti. Tämä kaikki edellyttää muutoksia asevelvollisuuslakiin.

On tärkeää, että päätöksenteko asevelvollisen määräämisessä kertausharjoitukseen välittömästi turvallisuusympäristössä ilmenevän tarpeen johdosta on selkeää ja nopeaa.

Käytännön järjestelyissä on huomioitava, että merkittävä osa välittömästi kertausharjoituksiin käskettävistä joukoista kuluu rajajoukkoihin.

 

Yksityiskohtaisia kommentteja

32 §

Kertausharjoituksiin määrääminen niin, että tasavallan presidentin päätöksellä voidaan asevelvollisia määrätä sotilaallisen valmiuden joustavaan kohottamiseen tarkoitettuun kertausharjoitukseen välittömästi, on kannatettavaa.

34 §

Kertausharjoituksesta vapauttamisen tiukentaminen silloin, kun kyse on sotilaallisen valmiuden joustavaan kohottamiseen liittyvä kertausharjoitus, on perusteltua.

50 §

Ehdotus, että kertausharjoitusten yhteenlasketut enimmäisajat eivät koske kertausharjoituksia, joilla mahdollistetaan sotilaallisen valmiuden joustava kohottaminen, on kannatettava. Samoin on perusteltua kaksinkertaistaa kertausharjoitusten yhteenlasketut enimmäisajat.

Esitys harkittavaksi mainittuun kohtaan:

RUL esittää, että harkittaisiin onko kertausharjoitusten enimmäisaikojen mainitseminen ollenkaan tarpeellista asevelvollisuuslaissa. Enimmäisajat tulevat vastaan hyvin harvoilla reserviläisellä, ja ne joita asia koskee, ovat motivoituneita reserviläisiä, joiden sodan ajan tehtävät vaativat pidempiä kertausharjoitusmääriä.

 

Lisäkommentteja asevelvollisuuslain muuttamiseen liittyen

Turvallisuustilanteen niin vaatiessa välittömästi kertausharjoituksiin määrättävät joukot koostunevat pääosin nuorimmista ja toimintakykyisimmistä reserviläisistä. Näiden joukkojen kohdalla korostuu puolustusvoimien ja asevelvollisen tiivis yhteydenpito heti varusmiespalveluksesta aina siihen saakka, kun reserviläinen on sijoitettu näihin korkean valmiuden joukkoihin. Tämä yhteys on saatava nykyistä tiiviimmäksi ja aidon vuorovaikutteiseksi, jotta reserviläinen voi vaivattomasti ilmoittaa muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa sijoitukseen. Tämä vaatii mm. reserviläisten sähköisen asioinnin helpottamista puolustusvoimien kanssa. Samalla on selvitettävä, kuinka näihin joukkoihin sijoittamisessa ja joukkoihin hakeutumisessa voidaan hyödyntää reserviläisten aktiivisuutta ja vapaaehtoisuutta mahdollisimman hyvin.

Lisäksi RUL korostaa, että lainsäädännöllä on varmistettava, että sotilaallisen valmiuden joustavan kohottamisen johdosta kertausharjoituksiin määrättävien asevelvollisten irtisanomisturva on aukoton. Koska merkittävä osa näihin harjoituksiin käskettävistä reserviläisistä on opiskelijoita, on varmistettava, että heillä on mahdollisuus jatkaa opintoja joustavasti kertausharjoituksen jälkeen.

Lähde:  Suomen Reserviupseeriliiton lausunto hallituksen esityksestä laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta 20.4.2016

Jaa uutinen: