03/2021 puheenvuoro

Nya vindar inom utbildning i Helsingfors reservofficersdistrikt

Bild: Turo Oraste

Bästa läsare!

I Helsingin Reservin Sanomat:s e-tidning 1/2021 uppmanade jag klubbarna i Helsingfors Reservofficersdistrikt att svara på den kommande utbildningsförfrågningen till föreningarna, eftersom förfrågningens resultats skulle komma att utgöra riktlinjer för utbildningsverksamhetens utveckling inom distriktet. Genom förfrågningen ville vi kartlägga utbildningens nuvarande läge, resurser och beredskap att ordna utbildning och vilja inom föreningarna samt kommunikationsaspekter. Svaren har nu behandlats både inom Utbildningsutskottet och distriktets ordförandegrupp och slutsatserna har också presenterats för MPK:s Södra Finlands försvarsdistrikts (ESMPP) ledning. I denna spalt vill jag framföra resultaten också till medlems- och läsarkåren och samtidigt berätta om kommande planer och vidare åtgärder.

Hälften av distriktets klubbar svarade på utbildningsförfrågningen till föreningarna och de föreningar som svarade representerar 61 % av distriktets medlemsantal. Bland dessa föreningar fanns såväl stora som små föreningar, och både vapenslags- och områdesföreningar. Generellt var det positivt att se att t.ex. seminarier ordnas ofta, oftast ett par gånger om året i samband med årsmötena, och utöver dessa ordnar dessutom många klubbar idrottsevenemang (t.ex. självförsvarskurser) och skyttedagar/-veckoslut. En anna ytterst positiv sak var att det visade sig finnas ett stort intresse för utbildning och också vilja att delta i, och vara med om att ordna, utbildning. Föreningarna förlitar sig långt på MPK beträffande utbildning, särskilt vapenslagsföreningarna (eller direkt på Försvarsmakten), men å andra sidan verkar kommunikationen mellan föreningarna och MPK vara ganska anspråkslös. Här har distriktet och distriktets utbildningsutskott en ypperlig chans att fungera som mellanhand för kommunikationen, d.v.s. föra fram information från MPK till föreningarna och samtidigt framföra föreningarnas önskemål och hälsningar till MPK.

Utbildarresurserna har kartlagts i föreningarna i väldigt växlande grad. Det lär inte vara någon överraskning att beredskapen att ordna utbildning korrelerar med kartläggningen av utbildarresurserna. Bristen på kartläggning av utbildarresurser kan leda till en ond cirkel: Om man inte ordnar utbildning förblir medlemskårens kompetens okänd, vilket i sin tur leder till att utbildning inte ordnas p.g.a. en imaginär brist på utbildare. En nyttoanvändningsmöjlighet för distriktets kommande utbildningsförfrågning till medlemskåren är just att utreda utbildarpotentialen.

När viljan att ordna utbildning utreddes, kom det fram att s.g.s. alla föreningar som svarade var villiga att åtminstone hålla punktutbildning eller att ordna ett kort utbildningstillfälle t.ex. tillsammans med någon annan förening. Som hinder för att ordna utbildning och för medlemskårens deltagande i utbildning sågs brist på information om utbildningsmöjligheter, brist på lämpligt forum för att ordna utbildning samt otillräckligt deltagarantal. Distriktet vill påverka detta. Om man skapar utbildningsevenemang tillsammans och dessa marknadsförs åt hela distriktets medlemskår kan det hända att man hittar en lösning på alla tre problem. Därför har distriktets ordförandegrupp och ESMPP, tillsammans med utbildningsutskottet, preliminärt kommit överens om en möjlighet att ordna utbilningsevenemang specifikt för distriktets medlemmar, där föreningarna står för utbildarna. De planerade kurserna är: 1) En utbildningsdag med låg tröskel, där föreningarna på praktiska punktutbilningar utbildar nyttiga färdigheter för reservofficerare och 2) en veckoslutsövning under 2022, där man kan fördjupa sig närmare i t.ex. allmännyttiga kunskaper om några olika vapenslag. Det är bra för en reservofficerare att inneha en bredare förståelse och kunskap också utanför ens egna vapenslag och specialisering.

Jag hoppas att föreningarnas villighet att vara med om att ordna utbildning förverkligas när dessa kurser verkställs och utbildare rekryteras. Föreningen gynnas av att delta, förutom genom att få evig heder och ära, på så vis att utbildningsvisningarna, som krävs för MPK:s utbildarnivåer, kan utföras vid dessa evenemang. Föreningen får förstås samtidigt synlighet. Och den tidigare nämna eviga hedern och äran.

Det händer därmed mycket utbildningsrelaterat i Helsingfors Reservofficersdistrikt för tillfället. Dock har endast föreningarnas synpunkter kartlagts i det här skedet, och medlemskåren har inte ännu förfrågats. Men ingen fara. När denna skrift utkommer har medlemmarnas utbildningsförfrågning redan skickats ut. I den vill vi noggrannare utreda hurdan utbildning medlemskåren saknar och/eller anser viktig, samt villighet och beredskap att fungera som utbildare i diverse utbildningsevenemang. Förfrågningen är lång, men just därför är svaren så värdefulla; för att åstadkomma förbättring behövs kvalitativ och noggrann information.

Utöver de ovannämnda utbildningsförfrågningarna och utbildningenevemangen fortsätter distriktet att aktivt upprätthålla kontakten till ESMPP. Jag kan med glädje konstatera att kommunikationen har löpt ytterst smidigt och att viljan i båda distriktena är likriktade. Att definiera reservisternas karriärsbana i text är fortfarande på hälft, men saken är viktig och hålls på agendan.

Jag avslutar denna skrift med att påminna om Reservofficersförbundets målsättningar: Skjut – Rör på dig – Utbilda dig. Även om utbildningen är sist i ramsan så reflekterar det på inget vis målsättningarnas inbördes prioritet. Och som ordspråket säger, docendo discimus – genom att lära andra lär vi oss själva. Så utbilda även andra, man lär sig samtidigt själv!

Jag önskar ett fint slut på våren och vacker försommar åt er alla!

Axi Holmström

Premiärlöjtnant (res)

Helsingfors Reservofficersdistrikts 2. vice ordförande

Jaa uutinen: