05/2016 uutiset

MPK:n YT-neuvottelut ovat päättyneet

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) elokuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. YT-neuvottelujen tavoitteena oli löytää ratkaisuja, joilla pystytään tehostamaan yhdistyksen maanpuolustuskoulutuksen tuotannollisuutta ja taloudellisuutta.

Päämääränä resurssien mukaan joustava organisaatio

Tavoitteena on säilyttää toiminnan maakunnallinen kattavuus ja vastata koulutuskysynnän tarpeisiin uudella taloudellisten resurssien mukaan joustavalla tavalla. YT-neuvottelujen päämääränä oli luoda yhdistykselle organisaatio, jossa voimavaroja voidaan kohdentaa tehokkaammin ja kehittää joustava henkilöstöjärjestelmä.

MPK:n hallitus on kokouksessaan 19.10.2016 päättänyt esittää taloudellisista ja tuotannollisista syistä yhdistyksen vuosikokoukselle päätettäväksi MPK:n organisaation muuttamista. Keskeisin muutos on yhden hallintotasan, MPK:n koulutus- ja tukiyksiköiden (KOTU) lakkauttaminen. Samalla lakkaavat kaikkien KOTU-päälliköiden tehtävät.

Koko maan kattava toiminta jatkuu

Nykyinen keskustoimisto ja maanpuolustuspiiriorganisaatio säilytetään. Kaikki hallinnolliset tehtävät keskitetään keskustoimistoon ja maanpuolustuspiirien toimistoihin. Hallintotehtävien hoitamiseksi Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan maanpuolustuspiireihin perustetaan osa-aikainen koulutussihteerin tehtävä.

Yhteys Puolustusvoimien joukko-osastoihin ja aluetoimistoihin varmistetaan perustamalla apulaispiiripäällikön tehtävät niihin piireihin, joissa on MPK:n toiminnan kannalta keskeisiä yhteistyötahoja (Hämeenlinna, Kouvola ja Rovaniemi).

Maakunnallinen läsnäolo ja toiminnan jatkuminen varmistetaan perustamalla koulutuspaikkoja ja rekrytoimalla niihin suoritepalkkaisia koulutuspäälliköitä käytössä olevien taloudellisten resurssien mukaan. Mikäli valtionapu säilyy vuoden 2016 tasolla, MPK:n kokonaishenkilötyövuosimäärä kyetään säilyttämään entisellä tasolla (45 htv). Jos valtionapu laskee valtion talousarviossa esitetyllä tavalla, henkilötyövuosimäärä vähenee noin kymmenellä (10) ja aiheuttaa noin 30 % laskun koulutustuloksessa.

Kaikille irtisanottaville tarjotaan töitä uusien perustettavien tehtävien parissa.

MPK:n yhdistyksen kokous päättää muutoksesta marraskuussa 2016.

Lisätietoja:

Pertti Laatikainen
MPK:n toiminnanjohtaja
p. 050 543 6151

Tapio Peltomäki
MPK:n puheenjohtaja
p. 0400 523 949

Maanpuolustuskoulutusyhdistys – MPK on valtakunnallinen vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteistyöjärjestö, jonka jäseninä ovat 15 keskeistä maanpuolustusjärjestöä sekä kokonaisturvallisuustyötä lähellä olevaa järjestöä. MPK:n toiminnan lakisääteisenä tehtävänä on maanpuolustuksen edistäminen koulutuksen, tiedotuksen ja valistuksen keinoin. MPK:n toiminnasta on säädetty laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007). Puolustusministeriö ohjaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa. MPK järjestää vuosittain lähes 2 000 kurssia eri puolilla Suomea. Osallistujia on noin 50 000 henkilöä. Kurssitarjonta jakautuu sotilaalliseen koulutukseen sekä kaikille avoimeen varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen. 

Ajankohtaista tietoa MPK:n organisaatiosta ja kurssitoiminnasta löytyy verkkosivuilta www.mpk.fi

Jaa uutinen: