2023-06

Koulutuspolut esittelyssä

Helsingin Reservin Sanomien paperilehdissä ja verkkojulkaisussa ilmestyvässä juttusarjassa esittelemme eri koulutusohjelmia. Esittelyiden tarkoituksena on avata koulutusohjelmien sisältöä sekä tarjota mahdollisuus reserviläisen oman, henkilökohtaisen opintopolun luomiselle.

Juttusarjan käynnistyi HRS:n paperilehdessä 3/2022. Sarjan 13. osassa esittelyvuorossa on AVAK-koulutusohjelma.

MPK:n AVAK-koulutusohjelma

AVAK-tilannehuone.

Alueelliset valmiuskeskukset AVAK osana kuntien kokonaisturvallisuutta

Alueelliset valmiuskeskukset, lyhyemmin AVAK, on toimintamalli, joka antaa valmiudet osallistua oman kunnan alueella normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusolojen aikana AVAK-toimintaan tuoden samalla kaivattua lisäresurssia oman kunnan tai muun viranomaistoiminnan tueksi. AVAK-koulutusohjelma valmistui kesällä 2023 täydentämään MPK:n kurssitarjontaa.

AVAK-kurssilla koulutetaan vapaaehtoisia kuntalaisia, järjestöjen jäseniä sekä kuntien tai muiden viranomaisorganisaatioiden työntekijöitä toimimaan AVAK-tilannehuoneessa, joka koordinoi toimintaa, ylläpitää paikallista ja alueellista tilannekuvaa kunnan johtokeskukseen sekä mahdollistaa palveluntuottajien toiminnan osoitetuissa AVAK-tiloissa ja tukee muuta viranomaistoimintaa normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Johtovastuu kokonaistilanteen johtamisesta häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa on aina sillä viranomaisella, jonka toimialaa häiriötilanne koskee, ja joka johtaa virkavastuulla toimintaa esim. pelastuslaitos, hyvinvointialue tai poliisi.

AVAK-toiminta on osa kunnan varautumisen organisaatiota ja toimintamallin käyttöönottaneissa kunnissa on AVAK-malli viety kuntien ja kuntakonsernin lakisääteisiin valmiussuunnitelmiin. Valmiussuunnittelun ja varautumisen osalta kunnat tekevät myös tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa.

Yhteistyötä Uudenmaan radioamatöörien kanssa.

AVAK-toimintamallin idea on lähtenyt alun perin liikkeelle vuosien 2012–2014 aikana Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen silloisen valmiuspäällikkö Hannu Kuhasen aloitteesta. Tarina kertoo opintomatkasta New Yorkiin, jossa Manhattan tyhjennettiin paikallisiin valmiuskeskuksiin häiriötilanteen vuoksi paikallisen pelastuslaitoksen toimesta. Siitä se ajatus sitten lähti ja päätös Nurmijärvellä toiminnan aloittamisesta tehtiin vuonna 2016 kunnanjohtaja Kimmon Behmin toimesta.

Nurmijärvellä AVAK-malli otettiin käyttöön vuoden 2017 keväällä ensimmäisenä kuntana ja siitä lähtien toimintamallia on kehitetty yhdessä ensin Nurmijärven reserviläisyhdistysten sekä toimintamallin käyttöön ottaneiden Uudenmaan kuntien ja niiden reserviläisjärjestöjen kanssa. MPK on alusta asti toiminut yhteistyökumppanina kurssien järjestämisessä sekä tukenut toimintamallin kehittämistä edelleen.

AVAK-kurssi rakentuu viidestä eri osasta
1. AVAK lähtötason verkkokurssi,
2. AVAK-peruskurssi 2x2h (etä- tai lähiopetus),
3. AVAK-jatkokurssi 4 h (lähiopetus),
4. AVAK-harjoitus min. 12 h ja
5. AVAK-kouluttajakoulutus.

Kurssin hyväksyttävästi suorittaneet käyvät kurssin osat 1–4 ja sen jälkeen, mikäli herää palo kouluttamiseen on mahdollisuus ilmoittautua MPK:n kouluttajakurssille (MPK K1). Tämän kouluttajakurssin suorittaneet otetaan sen jälkeen mukaan seuraavalle kurssille kouluttajiksi tai apukouluttajiksi, minkä jälkeen he saavat AVAK-kurssin kouluttajapätevyyden.

Kurssin päättävä AVAK-harjoitus järjestetään useimmiten osana MPK:n kotiseutuharjoitusta, jolloin harjoituksen skenaariot ovat osa suurempaa kokonaisuutta antaen samalla mahdollisuuden yhteistoimintaan harjoituksessa eri viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Viranomaisia tutustumassa harjoitukseen.

Kurssi on kuntien tarpeesta pidettävä kutsukurssi, jonka kohderyhmänä ovat kuntien kurssille nimetyt työntekijät, paikallisten järjestöjen jäsenet ja vapaaehtoiset kuntalaiset. Uutena toimintamallina kurssille on kutsuttu osallistujiksi paikallisjoukkojen yhteysupseereita perehtymään AVAK-toimintamalliin. Kutsuun sisältyy kirje, joka valmistellaan Puolustusvoimien ja MPK:n välisesti, ja jossa kuvataan AVAK-toimintamallin perusteet ja yhteysupseereiden antama lisäarvo sille. Tämä toimintamalli vahvistaa yhteistyötä kuntien ja paikallisjoukkojen välillä parantaen tiedonvaihtoa sekä tilannekuvan ja tiedustelutiedon välittämistä. Kaikkinensa tämä lisää yhteisymmärrystä paikallisesta varautumisesta.

Kurssille voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen. Kaikki kurssille hakevat vapaaehtoiset kuntalaiset haastatellaan Nurmijärvellä henkilökohtaisesti. Tästä voi kunnilla olla erilaisia käytäntöjä. Koulutus kerryttää rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia.

AVAK-kurssin suorittaneilta vapaaehtoisilta on Nurmijärvellä pyydetty allekirjoitettu sitoumus toimia tarvittaessa osana tilannehuonehenkilöstöä tilanteessa, jossa AVAK-toiminta käynnistetään. Samalla he antavat luvan kerätä yhteystiedot hälyttämistä varten.

Tarjolla on siis laadukas ja mielenkiintoinen koulutuskokonaisuus, joka johtaa normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen tehtävään kunnan varautumisen organisaatiossa.

Lisätietoja:
Nurmijärven kunnan palvelupäällikkö ja turvallisuusasiantuntija Kati Aaltio kati.aaltio@nurmijarvi.fi.

Teksti ja kuvat: Kati Aaltio

Jaa uutinen: