2022-06

HRUP:n ja MPK:n Etelä-Suomen piirin yhteistyössä kehittämät koulutuspolut esittelyssä: Johtamisen koulutusohjelma

HRUP:n ja MPK:n Etelä-Suomen piirin yhteistyössä kehittämät koulutuspolut jalostuvat edelleen. Eri aselajien ja koulutushaarojen tarpeisiin luodut koulutusohjelmat antavat erittäin hyvän mahdollisuuden luoda osallistujan henkilökohtaisen tavoitetason ja osaamisen huomioon ottavia kokonaisuuksia. Toiminnan kantavana ajatuksena on osaamispohjaisten ja osallistujalähtöisten koulutuskokonaisuuksien luominen. Edellä mainittu ei kuitenkaan tarkoita henkilökohtaisesti räätälöityjä kursseja reserviupseerille, vaan oikeiden kombinaatioiden löytämistä laajasta koulutustarjonnasta niin, että Puolustusvoimilla on mahdollisuus hyödyntää reservin osaamista mahdollisimman hyvin. Avainrooleissa koulutuspolkujen täysimittaisessa hyödyntämisessä ovat koulutustoimikunnat, aselajikerhot ja tehtävänsä mukaisesti MPK:n valmiuspäälliköt.

Helsingin Reservin Sanomien paperilehdissä ja verkkojulkaisussa ilmestyvässä juttusarjassa esittelemme eri koulutusohjelmia. Esittelyiden tarkoituksena on avata koulutusohjelmien sisältöä sekä tarjota mahdollisuus reserviläisen oman, henkilökohtaisen opintopolun luomiselle. MPK tarjoaa lokakuun aikana lomakepohjan itseohjautuvan koulutussuunnittelun tueksi. Pidemmän tähtäimen suunnitelmana on pitää henkilökohtaisen opintopolun rakentamiseen tähtääviä työpajoja, joihin osallistuu henkilöitä niin reserviläisjärjestöistä kuin Puolustusvoimista.

Juttusarjan käynnistyi HRS:n paperilehdessä 3/2022. Kolmantena vuorossa on Johtamisen koulutusohjelman esittely.


Syväjohtamisen oppeja reserviläisjohtaja-kurssilta

Johtajuutta on ollut ja johtamista on tapahtunut niin kauan kuin on ollut elämää maapallolla. Sitä tapahtuu niin eläin- kuin ihmiskunnassa. Myös johtamisoppeja ja teorioita on tutkittu maailman sivu. Syväjohtaminen on eversti, kasvatustieteen tohtori Vesa Nissisen kehittämä johtamismalli, jota on käytetty ja kehitetty puolustusvoimissa vuodesta 1998 alkaen.

Toimitaan sitten siviili- tai sotilasympäristössä, johtamisen kokonaisuus sijoittuu kulloiseenkin toimintaympäristöön, jonka voidaan käsittää koostuvan kolmesta pää elementistä:
1. ihmiset, ja ihmisten välinen vuorovaikutuskäyttäytyminen
2. organisaatio, ja siihen liittyvät rakenteet ja rutiinit, sekä
3. asiat, ja niihin liittyvät prosessit ja päätöksenteko

Tämän kokonaisuuden ymmärtäminen sinänsä ei ole vaikeaa, mutta haastavaksi johtamisen tekee se, että jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö vaatii myös johtamiselta jatkuvaa tasapainon hakemista – eli joustavuutta, tilanneherkkyyttä ja pelisilmää.

Syväjohtaminen perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihmiset haluavat kehittää itseään, ratkaista ongelmia kykyjensä mukaan kaikilla tasoilla ja ottavat vastuuta jopa enemmän kuin heidän toimenkuvansa suoranaisesti vaatii. Tällaisessa ympäristössä johtajan päätehtävä on hyödyntää näitä resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Johtaja luo pohjan menestymiseen rakentamalla luottamuksen omaan toimintaansa, jolla hän saa ihmiset mukaansa. Johtaja voi luottaa siihen, että tehtävät suoritetaan tehokkaasti, kun henkilöille annetaan siihen mahdollisuus. Suorituskykyä parannetaan mahdollistamalla jokaisen organisaatiossa toimivan henkilön jatkuva kehittyminen ja uuden oppiminen. Johtajan tehtävä on myös innostaa ihmisiä suoriutumaan työstä entistä paremmin ja arvostaa heitä niin että työntekijät kokevat itsensä hyödyllisiksi ja tärkeiksi.

Syväjohtaminen perustuukin neljään kulmakiveen, joita ovat:
1. Luottamus
2. Oppiminen
3. Innostus
4. Arvostus


Kuva 1 – Syväjohtamisen kulmakivet

Rakentamalla luottamusta, mahdollistamalla oppiminen, luomalla innostusta ja osoittamalla arvostusta luodaan pohja johtamiselle, jonka tuloksena saavutetaan tehokkuutta, tyytyväisyyttä ja yrittämisen halua, sekä päästään parhaalla mahdollisella tavalla haluttuun tavoitteeseen.

Näiden neljän käyttäytymiseen liittyvä kulmakiven lisäksi mallissa on kaksi elementtiä, kontrolloiva johtaminen ja passiivinen johtaminen. Näiden liiallinen painottuminen johtamiskäyttäytymisessä voi muodostaa menestymisen esteitä, johtaa yrittämisen halun romahtamiseen ja tehokkuuden laskuun, tai jopa osoittaa johtajan kyvyttömyyden toimia johtajana.

Kukaan meistä ei ole johtaja syntyessään, ja jokainen meistä voi kehittyä johtajana. Syväjohtamisen mallissa oleellista onkin jatkuva kehittyminen, jossa keskeisenä osana on palautteen saaminen omasta johtamiskäyttäytymisestä, sekä palautteen pohjalta tehtävät kehittämistoimenpiteet. Näiden kehittämistehtävien tarkoitus on kasvattaa valmiuksia toimia hyvänä johtajana, eli muuttaa käyttäytymistämme siten että sillä saadaan parempi ja tehokkaampi vaikutus aikaiseksi. Syväjohtamisen määritelmä onkin, että se on tavoitteellista vuorovaikutusta.


Kuva 2 – Syväjohtamisen malli

MPK:n tarjoamat Reserviläisjohtaja-kurssit tarjoavat hyvän pohjan johtajana kehittymiseen, niin syväjohtamisen teoreettisen mallin, kuin myös käytännön soveltamisen kautta. Kurssilla opitaan mikä on yksilön toimintakyky ja joukon suorituskyky, kerätään palautetta ja luodaan palautteen pohjalta henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Opitaan miten avoimuus, sekä palautteen antaminen ja saaminen luo pohjaa itsetuntemukselle ja on lähtökohta oppimiselle ja kehittymiselle.

Lisäksi kurssilla käydään läpi nykyaikainen taistelukenttä ja sen haasteet johtamisen näkökulmasta, taistelustressin vaikutus johtamiseen ja johdettaviin, viestinnän tärkeys keinona vaikuttamiseen, sotilassosiologian perusteet, sekä johtajan valta ja vastuu, myös etiikan ja sodan oikeussääntöjen näkökulmasta.

Kurssin varsinainen kerma on käytännön harjoitukset, joissa erilaisten siviili- ja sotilasjohtamiseen liittyvien tilannerastien kautta jokainen saa palautetta ja pääsee sitä kautta kehittämään johtamistaitojaan.

Reserviläisjohtaja-kursseilla saadut syväjohtamisen opit luovatkin hyvän pohjan meille jokaiselle, niin siviilissä kuin reserviläistoiminnassa tapahtumaan johtamiseen, eli tavoitteelliseen vuorovaikutukseen.

Vuoden 2023 Kurssit:
Reserviläisjohtaja-1 Talvi, pidetään 04.-05.02.2023 ja 04.-05.03.2023
Reserviläisjohtaja-1 Syksy, pidetään 02.-03.09.2023 ja 14.-15.10.2023
Reserviläisjohtaja-2, pidetään 01.-02.04.2023 ja 03.-04.06.2023
Johtamisen Teemaseminaari 11.11.2023

Teksti: John Shibutani
Lähteet: Reserviläisjohtaja 1 & 2 kurssimateriaali, Johtajan käsikirja ja MPK kurssikalenteri

Jaa uutinen: