2022-05

HRUP:n ja MPK:n Etelä-Suomen piirin yhteistyössä kehittämät koulutuspolut esittelyssä: Ilmatorjunnan koulutusohjelma

HRUP:n ja MPK:n Etelä-Suomen piirin yhteistyössä kehittämät koulutuspolut jalostuvat edelleen. Eri aselajien ja koulutushaarojen tarpeisiin luodut koulutusohjelmat antavat erittäin hyvän mahdollisuuden luoda osallistujan henkilökohtaisen tavoitetason ja osaamisen huomioon ottavia kokonaisuuksia. Toiminnan kantavana ajatuksena on osaamispohjaisten ja osallistujalähtöisten koulutuskokonaisuuksien luominen. Edellä mainittu ei kuitenkaan tarkoita henkilökohtaisesti räätälöityjä kursseja reserviupseerille, vaan oikeiden kombinaatioiden löytämistä laajasta koulutustarjonnasta niin, että Puolustusvoimilla on mahdollisuus hyödyntää reservin osaamista mahdollisimman hyvin. Avainrooleissa koulutuspolkujen täysimittaisessa hyödyntämisessä ovat koulutustoimikunnat, aselajikerhot ja tehtävänsä mukaisesti MPK:n valmiuspäälliköt.

Helsingin Reservin Sanomien paperilehdissä ja verkkojulkaisussa ilmestyvässä juttusarjassa esittelemme eri koulutusohjelmia. Esittelyiden tarkoituksena on avata koulutusohjelmien sisältöä sekä tarjota mahdollisuus reserviläisen oman, henkilökohtaisen opintopolun luomiselle. MPK tarjoaa lokakuun aikana lomakepohjan itseohjautuvan koulutussuunnittelun tueksi. Pidemmän tähtäimen suunnitelmana on pitää henkilökohtaisen opintopolun rakentamiseen tähtääviä työpajoja, joihin osallistuu henkilöitä niin reserviläisjärjestöistä kuin Puolustusvoimista.

Juttusarjan avasi HRS:n paperilehdessä 3/2022 Tiedustelukoulutusohjelma. Toisena on vuorossa Ilmatorjunnan koulutusohjelman esittely.


Ilmatorjunnan koulutusohjelma


Kuva: Puolustusvoimat

Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen reserviin ja paikallisjoukkoihin suorituskykyisiä johtajia ja taistelijoita, jotka omaavat riittävät tiedot ja taidot selviytyäkseen heille suunnitelluista sodan ajan tehtävistään. Koulutusohjelman kursseja ja harjoituksia hyödynnetään myös osaavien paikallistuntemusta omaavien reserviläisten löytämiseksi ja rekrytoimiseksi. Lisäksi tavoitteena on valmentaa riittävä määrä osaavia reserviläiskouluttajia tämän koulutusohjelman toteuttamiseksi. Koulutusohjelma toteutetaan pääsääntöisesti MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevina SOTVA-kursseina. Koulutusohjelman kursseja voidaan toteuttaa myös Puolustusvoimien vapaaehtoisina harjoituksina sekä kertausharjoituksina.

MPK:n ilmatorjunnan koulutusohjelmaa kehitetään ja päivitetään MPK:n ilmatorjunnan aselajikoulutuksen kehittämistyöryhmän toimesta. Kehittämistyöryhmään kuuluu sekä MPK:n palkattua henkilökuntaa että aktiivisia ilmatorjunnan kouluttajia eri puolilta maata. Koulutusohjelmaa on kehitetty Puolustusvoimien ohjauksessa, ottaen huomioon käytännön koulutuksissa tunnistettuja ja palautteena saatuja kehitettäviä asioita. Tällä hetkellä koulutusohjelmasta on saatu tuotteistettua versio, joka on jo käsitelty MPK:n sisäisissä kanavissa, ja se odottaa käsittelyvuoroaan Puolustusvoimien prosessissa vielä tämän vuoden aikana.


Kuva: Marko Honkanen

Kurssit jaotellaan neljään eri kategoriaan: sotilaallisten valmiuksien perus- ja jatkokursseiksi, kouluttajakoulutuskursseiksi tai tiedotus- ja valistuskursseiksi. Sisällöllisesti kurssit kattavat muun muassa ilmasuojelun perusteet, 23ITK61-asejärjestelmäkursseja, ilmatorjunnan johtamista, tulenjohto- ja viestikoulutusta sekä päällikkökurssin. Viimeisen vuoden aikana ohjelmaan on myös rakennettu 35ITK88-koulutussisältö ja sen kouluttajakoulutus sekä koulutusten pilotti on meneillään tänä sekä ensi vuonna. Tuotteistetun koulutusmateriaalin avulla koulutuksen laatu ja sisältö pysyy samalla tasaisena, pidettiinpä kurssi sitten missä päin maata tahansa. Kursseilla on mahdollisuus kasvattaa osaamista useissa eri ilmatorjunnan tai ilmatorjuntaan liittyvissä osaamisalueissa.

Teksti: Marko Honkanen

Jaa uutinen: