01/2021 puheenvuoro

HRUP:n varapuheenjohtajalta

Arvoisat HRS-lukijat!

Helsingin Reserviupseeripiirin (HRUP) syyskokouksessa 9.11. minut valittiin HRUP:n 2. varapuheenjohtajaksi kaudelle 1.1.2021-31.12.2022. Näin ollen tämä on ensimmäinen tilaisuuteni tervehtiä teitä uudessa tehtävässäni, jonka olen vastaanottanut suurella innolla ja arvostuksella tehtävää kohtaan.

Vaikka olenkin ollut mukana reserviläistominnassa täällä Helsingin alueella jo kymmenen vuotta, olen kuitenkin varmasti monelle lukijalle tuntematon hahmo. Siksi haluankin aloittaa tämän ensimmäisen palstani lyhyellä esittäytymisellä. Nimi on Axi Holmström ja olen 29-vuotias reservin yliluutnantti Helsingistä. Asepalveluksen jälkeen (II/09 saapumiserä) liityin heti kotikerhooni (Helsingfors Svenska Reservofficersklubb), jonka ampumavuoroilla olin aloittanut pistooliammunnan harrastamisen jo puoli vuotta ennen palvelukseen astumista. Lähes heti kerhoon liittymisen jälkeen minut valittiin kerhon hallitukseen, jossa nykyäänkin toimin mm. ampumaupseerina ja varapuheenjohtajana. Piirin toimintaan lähdin kunnolla mukaan vasta 2017, kun liityin Nuorten toimikuntaan ja 2018 aloitin myös piirihallituksen jäsenenä. Vuosina 2019-2020 toimin edelleen piirihallituksen jäsenenä, liityin mukaan Ampuma- ja Koulutustoimikuntiin jäseneksi ja aloitin tehtävän Nuorten toimikunnan puheenjohtajana. Nämä aiheet – nuorten jäsenten aktivointi, koulutus ja ammunta – ovat edelleen lähellä sydäntäni.

MPK:ssakin on tullut toimittua erinäisissä tehtävissä, mm. kouluttajana ja pitkäaikaisena kurssinjohtajana ruotsinkielisellä Nuorten turvakurssilla. Nykyään minuun saattaa myös törmätä MPK:n ampumavuoroilla Santahaminassa kouluttajana ja ammuttajana.

Tästä vuodesta alkaen aloitan paitsi HRUP:n toisena varapuheenjohtajana myös Koulutustoimikunnan puheenjohtajana, samalla siirtyen Nuorten toimikunnassa rivijäseneksi. Koulutustoimikunta on kahden vuoden olemassaolonsa aikana hakenut paikkaansa reserviläiskentässä, eikä vielä ole oikein aktivoitunut täydellä teholla. Tämä on asia mihin haluan saada muutosta: Koulutustoimikunnan luontainen tehtävä on toimia pitkäjänteisenä yhdyssiteenä MPK:n, erityisesti Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin (ESMPP), ja HRUP:n sekä sen jäsenyhdistysten välillä. Tämä tarkoittaa mielestäni käytännössä sitä, että Koulutustoimikunnan pitää 1) olla aktiivisesti yhteydessä ESMPP:iin, 2) yhdessä ESMPP:n kanssa luoda markkinointimateriaaleja kursseista, reserviläisten urapoluista, kouluttajakoulutuksista yms., 3) toimia tukena ja neuvonantajana piirin jäsenyhdistyksille koulutuksiin ja kouluttautumisiin liittyvissä asioissa ja 4) selvittää ja tarkentaa yhdistysten roolit MPK:n toiminnassa (ja toisin päin) sekä kehittää uusia toimivia toimintatapoja. Nämä ovat suuria tavoitteita, mutta täysin saavutettavissa kun tahtotila on olemassa sekä meidän että ESMPP:n puolelta. MPK:n valmiuspäälliköiden rooli tässä yhteistyössä tulee olemaan merkittävä, mutta ainakin ESMPP:ssä syvemmän yhteistyön saavuttaminen on selkeästi toivottu kehitys.

Näiden tavoitteiden saavuttamisen pohjaksi Koulutustoimikunta tulee tekemään koulutuskyselyn sekä yhdistyksille että jäsenistölle. Kyselyt tullaan erottamaan kahdeksi kyselyksi, koska niillä halutaan selvittää eri asioita. Yhdstyksille suunnatussa kyselyssä halutaan kartoittaa yhdistysten järjestämän koulutuksen laajuutta, sisältöä ja menetelmiä sekä selvittää kriittisiä ongelmakohtia tai esteitä liittyen niin tiedottamiseen, yhteistyötahoihin kuin tahtotilaan. Jäsenistölle suunnatussa kyselyssä taas halutaan selvittää yksittäisten jäsenten kouluttautumisen ja kouluttamisen aktiivisuus, kriittiset ongelmakohdat (esim. tiedon tai sopivien kurssien puute) ja toiveet järjestettävän koulutuksen sisällöstä. Vastaukset näihin kyselyihin tulevat ohjaamaan Koulutustoimikunnan tulevaa toimintaa, joten toivon että sekä jäsenet että yhdistykset käyttäisivät aikaa huolelliseen vastaamiseen. Ilman teidän vastauksianne, emme voi vaikuttaa teidän haasteisiinne.

Erityisesti Nuorten toimikunnassa toimiminen näytti minulle mitä toimikuntatyöskentely parhaimmillaan voi olla: Kun on motivoitunut porukka, joka aidosti haluaa tehdä konkreettisia asioita nykytilanteen parantamiseksi tai kehittämiseksi, voi saavuttaa melkein mitä tahansa. Tämä on se työskentelytapa, jonka haluan saavuttaa myös Koulutustoimikunnassa. Ei auta että on hyviä ideoita tai mielipiteitä, jos ei ole valmis tekemään käytännön työtä niiden toteuttamiseksi. Ei myöskään pidä pelätä uusien asioiden kokeilua vain koska idea tuntuu hankalalta toteuttaa. Ja kun asioita tehdään yhdessä, yksittäisen henkilön panos lopputuloksen saavuttamiseksi ei kasva ylitsepääsemättömäksi.

Koulutustoimikunnassa on aina tilaa motivoituneille jäsenille, joten jos haluaa lähteä mukaan toteuttamaan aikaisemmin esitettyjä tavoitteita, tervetuloa mukaan! Otamme myös vastaan hyviä ideoita toiminnan kehittämiseksi, myös koulutuskyselyn jälkeen.

Axi Holmström

Yliluutnantti (res)

HRUP:n 2. varapuheenjohtaja

Kuva: Turo Oraste

Jaa uutinen: