2023-01

HRUP:n ja MPK:n Etelä-Suomen piirin yhteistyössä kehittämät koulutuspolut esittelyssä: Esikuntatyöskentelyn koulutusohjelma

Eri aselajien ja koulutushaarojen tarpeisiin luodut koulutusohjelmat antavat erittäin hyvän mahdollisuuden luoda osallistujan henkilökohtaisen tavoitetason ja osaamisen huomioon ottavia kokonaisuuksia. Toiminnan kantavana ajatuksena on osaamispohjaisten ja osallistujalähtöisten koulutuskokonaisuuksien luominen. Edellä mainittu ei kuitenkaan tarkoita henkilökohtaisesti räätälöityjä kursseja reserviupseerille, vaan oikeiden kombinaatioiden löytämistä laajasta koulutustarjonnasta niin, että Puolustusvoimilla on mahdollisuus hyödyntää reservin osaamista mahdollisimman hyvin. Avainrooleissa koulutuspolkujen täysimittaisessa hyödyntämisessä ovat koulutustoimikunnat, aselajikerhot ja tehtävänsä mukaisesti MPK:n valmiuspäälliköt.

Helsingin Reservin Sanomien paperilehdissä ja verkkojulkaisussa ilmestyvässä juttusarjassa esittelemme eri koulutusohjelmia. Esittelyiden tarkoituksena on avata koulutusohjelmien sisältöä sekä tarjota mahdollisuus reserviläisen oman, henkilökohtaisen opintopolun luomiselle.

Juttusarjan käynnistyi HRS:n paperilehdessä 3/2022. Sarjan kuudennessa osassa esitellään Esikuntatyöskentelyn koulutusohjelma.


Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen esikuntatyöskentelyn koulutusohjelma tarjoaa reserviläisille entistä paremmat mahdollisuudet saada sijoitus esikuntaan ja kehittyä esikuntatehtävässään.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) esikuntatyöskentelyn koulutusohjelma hyväksyttiin Maavoimien ohjesääntötoimikunnassa marraskuussa 2022. Koulutusohjelman mukaisia kursseja on pilotoitu jo vuodesta 2021 alkaen ja sen valtakunnallinen jalkauttaminen toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Koulutusohjelman päämääränä on yhtenäistää MPK:n esikuntatyöskentelyn koulutuksen tavoitteet sekä rakenne ja siten varmistaa valtakunnallisesti laadukas ja yhdenmukainen koulutus. Tämä tuleekin tarpeeseen, koska MPK:n kurssikalenterissa on jo vuosia ollut hyvin paljon erilaisia esikuntatyöskentelyn kursseja, eikä kokonaiskäsitystä tarjonnasta ole ollut helppo muodostaa. Kurssien erilaiset toteutustavat ja sisällöt ovat kuitenkin olleet hyödyllinen lähde koulutusohjelman laatimiselle. Vaikka käytäntöjä yhtenäistetään, pitää varmistaa hyvien käytäntöjen säilyminen.

Esikuntatyöskentelyn koulutusohjelmalle määriteltiin jo sen laatimisen alkuvaiheessa kolme keskeistä vaatimusta. Sen täytyi mahdollistaa reserviläisille nykyistä paremmat mahdollisuudet kouluttautua esikuntatehtäviin ja kehittyä niissä. Lisäksi koulutusohjelman tuli luoda Puolustusvoimille edellytykset sijoittaa osaavia reserviläisiä esikuntatehtäviin ja jatkokehittää esikuntaan sijoitetun reservin osaamista. Kolmantena vaatimuksena oli tarjota esikuntatyöskentelyn kouluttajille työkaluja ja materiaalia esikuntatyöskentelyn koulutuksen toteuttamiseksi.

Reserviläisille paremmat mahdollisuudet kouluttautua esikuntatehtäviin

Esikuntatyöskentelyn koulutusohjelman keskeisin tavoite oli mahdollistaa laadukas koulutus reserviläisille, jotka ovat kiinnostuneet esikuntatyöskentelystä tai ovat sijoitettu esikuntaan. Koulutusohjelman MPK:n koulutuskokonaisuus mahdollistaa sen tarjoamalla perustason verkko- ja lähikursseja kaikille asiasta kiinnostuneille. Perustason kurssit soveltuvat hyvin myös esimerkiksi komppanianpäälliköille ja komentopaikkojen kanssa toimivien joukkueiden johtajille. Peruskursseilla saa hyvän ymmärryksen siitä, miten yhteistoiminta komppanian ja pataljoonan esikunnan välillä toimii. Jatkotason kursseilla osaamista syvennetään jo siten, että kurssilainen saa muodollisen koulutuksen esikunnan yleisimpien keskusten, kuten operaatiokeskuksen, toimintaan ja välineisiin. Erikoistasolla kurssilainen harjaantuu esikuntatehtävään ja osaa kurssin jälkeen soveltaa oppimaansa käytäntöön. Koulutusohjelman mukaisten kurssien suunnittelussa on hyödynnetty Stadin Sissien jo vuosia järjestämää esikuntatyöskentelyn kurssia, jonka kouluttajat viime vuosikymmenellä päivittivät vastaamaan paikallispuolustuskonseptia.

Koulutusohjelman mukaiset kurssit eivät kuitenkaan lopu tähän. Koulutusohjelmaan on hahmoteltu Puolustusvoimielle kohdennetut jatkokoulutukset, joita voi olla mm. henkilön tehtävään, esikunnan tiettyyn toimintaan, tai vaikka paikallispuolustusharjoituksiin liittyvät koulutuskokonaisuudet, jotka voidaan toteuttaa MPK:n kursseina, tai Puolustusvoimien harjoituksina. Nämä kurssit tai harjoitukset on tarkoitus suunnitella yhteistyössä MPK:n ja PV:n henkilöstön sekä sitoutuneiden kouluttajien kesken siten, että ne tukevat paikallispuolustuksen tarpeita.

Puolustusvoimille paremmat edellytykset sijoittaa osaavaa reserviä esikuntatehtäviin

Nykyään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssien suorittamistiedot siirtyvät määräajoin useiden kurssien osalta Puolustusvoimien asevelvollisrekisteriin. Reserviläisten sijoittaminen poikkeusolojen tehtäviin ei kuitenkaan perustu pelkkiin rekistereihin ja niiden väliseen tiedonvaihtoon, vaan henkilöstöllä on siinä keskeinen rooli. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen valmiuspäälliköiden ja Puolustusvoimien vapaaehtoisen maanpuolustuksen upseerien yhteistyö tiedon välittämisessä kurssien käyneiden reserviläisten osaamisesta on tärkeää. Esikuntatyöskentelyn koulutusohjelman nousujohteinen kurssirakenne ja jokaiselle kurssille määritellyt osaamistavoitteet auttavat Puolustusvoimien henkilöstöä löytämään oikeat henkilöt oikeisiin poikkeusolojen tehtäviin.

Työkaluja ja materiaalia koulutuksen järjestämiseen

Esikuntatyöskentelyn koulutusohjelma ei ole pelkkä luettelo kursseista ja niiden tavoitteista, vaan koulutusohjelman laatimiseen on oleellisena osana kuulunut myös koulutusmateriaalin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen. Tässäkin hyvänä pohjana on toiminut Stadin Sissien esikuntatyöskentelyn kurssin hyvät käytännöt ja koulutusmateriaalit. Koulutusmateriaalin määrä on todella mittava. Itseopiskelupakettien, oppituntimateriaalin ja muun suoraan koulutukseen liittyvän materiaalin lisäksi on vuosien varrella rakennettu paljon esikuntatyöskentelyn kursseilla käytettävän paikallispataljoonan toimintaympäristöön liittyvää aineistoa, kuten erilaiset tilanneselostukset, käskyt, suunnitelmat, sekä kartat ja lomakkeet. Näitä koulutusohjelmaan jatkokehitettyjä materiaaleja voivat maanpuolustuspiirit hyödyntää valmistellessaan koulutusta omalla alueellaan.

Koulutusohjelma – suunnitelmasta toteutukseen

Esikuntatyöskentelyn koulutusohjelman kursseja on pilotoitu tähän mennessä toistakymmentä kertaa, useilla eri MPK:n koulutuspaikoilla. Etelä-Suomen maanpuolustuspiirissä pilotoitiin vuonna 2022 peruskurssia ja testattiin jatkokoulutuskokonaisuuteen liittyvänä konseptina jatkotason kurssia aselajiupseereille. Lisäksi Meripuolustuspiiri järjesti tämän vuoden alussa peruskurssin Helsingin Suomenlinnassa, Merisotakoulun tiloissa. Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiri laati yhdessä PV:n kanssa suunnitelman, jossa esikuntatyöskentelyn koulutusohjelman kurssit nivottiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi paikallispuolustusharjoitusten kanssa. Tätä toimintatapaa varmasti tullaan laajentamaan muissakin maanpuolustuspiireissä.

Lähiajan tavoitteena on, että koulutusohjelma saadaan tämän vuoden aikana jalkautettua kaikkiin maanpuolustuspiireihin ja kurssit suunniteltua viimeistään vuoden 2024 kalenteriin. Tässä kuitenkin maltti on valttia eikä ole tarkoitus, että kaikki piirit järjestävät kaikkia kursseja. Tulevaisuudessa nähdään, minkälaista yhteistyötä koulutuspaikkojen ja maanpuolustuspiirien välille syntyy ja muodostuuko maanpuolustuspiireihin osaamiskeskuksia, jotka vastaavat tiettyjen kurssien toteuttamisesta ja kehittämisestä.

Esikuntatyöskentelyn koulutusohjelma muodostuu kaikille yhteisistä peruskursseista, keskuksiin eriytyvistä jatko- ja erikoiskursseista, sekä Puolustusvoimien kanssa yhdessä suunniteltavista jatkokoulutuskokonaisuuden kursseista. Yksi keskeinen tavoite koulutusohjelmassa on parantaa reserviläisten mahdollisuutta saada osaamistaan vastaava esikuntasijoitus.

Teksti ja grafiikat: Sami Hotakainen
Kuvituskuva: Puolustusvoimat

Jaa uutinen: