01/2021 puheenvuoro

Av reservofficerarnas vice ordförande

Bästa HRS-läsare!

Vid Helsingfors Reservofficersdistrikts (HROD) höstmöte 9.11. valdes jag till HROD:s 2. vice ordförande för perioden 1.1.2021-31.12.2022. Därmed är detta mitt första tillfälle att framföra mina hälsningar till er i min nya uppgift, som jag har tagit emot med stor entusiasm och respekt för uppdraget.

Trots att jag har deltagit i reservistverksamheten här inom Helsingfors område redan i tio år, så är jag säkert det oaktat en okänd person för många läsare. Därför vill jag inleda min första spalt med en kort introduktion. Mitt namn är Axi Holmström och jag är en 29-årig premiärlöjtnant i reserven från Helsingfors. Efter vapentjänsten (II/09 kontingent) gick jag genast med i min nuvarande hemförening (Helsingfors Svenska Reservofficersklubb), där jag hade inlett pistolskytte på föreningens skytteturer redan ett halvår före jag ryckte in. Nästan genast efter att jag hade blivit medlem i klubben blev jag invald i klubbens styrelse, där jag fortfarande fungerar som bl.a. skytteofficer och vice ordförande. I distriktets verksamhet aktiverade jag mig ordentligt först 2017, då jag gick med i Ungdomsutskottet, och 2018 började jag som medlem i distriktsstyrelsen. Under åren 2019-2020 fungerade jag fortsättningsvis som medlem i distriktsstyrelsen, Skytte- och Utbildningsutskotten samt tog emot posten som ordförande för Ungdomsutskottet. Dessa teman – aktivering av unga medlemmar, utbildning och skytte – ligger fortfarande nära hjärtat.

Även inom MPK har jag fungerat inom diverse uppgifter, bl.a. som utbildare och långvarig kurschef på Säkerhetskurs för ungdomar. Nuförtiden kan man också springa på mig som utbildare eller skjutledare på MPK:s skytteturer i Sandhamn.

Från och med detta år inleder jag inte bara uppgiften som HROD:s 2. vice ordförande, utan också som ordförande för Utbildningsutskottet, samtidigt som jag övergår till att vara medlem i Ungdomsutskottet. Under sin två-åriga existens har Utbildningsutskottet sökt sin plats inom reservistfältet och inte riktigt aktiverat sig till fullo. Detta är något som jag vill ändra på: Utbildningsutskottets naturliga uppgift är att fungera som långvarig kontaktyta mellan MPK, särskilt Södra-Finlands militärdistrikt (SFMD), och HROD samt dess medlemsföreningar. Enligt min mening innebär detta i praktiken att Utbildningsutskottet bör 1) upprätthålla aktiv kontakt till SFMD, 2) skapa marknadsförningsmaterial om kurser, reservisters karriärvägar, utbildarutbildningar m.m. tillsammans med SFMD, 3) fungera som stöd och rådgivare för distriktets medlemsföreningar i frågor gällande utbildning och 4) utreda och klargöra föreningarnas roll i MPK:s verksamhet (och vice versa) samt utveckla nya fungerande tillvägagångssätt. Dessa är ambitiösa målsättningar, men fullt uppnåeliga när viljan finns, både hos oss och hos SFMD. MPK:s beredskapschefers roll kommer att vara betydelsefull i detta samarbete, men åtminstone inom SFMD är det en tydligt uttalad önskvärd utveckling att nå djupare samarbete med distriktet.

Som grund för att nå dessa målsättningar kommer Utbildningsutskottet att utföra en utbildningsförfrågning, både åt föreningarna och åt medlemmarna. Förfrågningarna kommer att vara två separata förfrågningar, för att vi vill ta reda på olika saker med de olika förfrågningarna. I förfrågningen till föreningarna vill vi kartlägga i vilken utsträckning föreningarna ordnar utbildning, dess innehåll och metoder samt utreda kritiska problem eller hinder beträffande såväl informering, samarbetspartners som vilja. I förfrågningen till medlemmarna vill vi däremot reda ut enskilda medlemmars aktivitet både inom deltagande i och ordnande av utbildning, kritiska problempunkter (t.ex. bristfällig information eller bristfälligt utbud av kurser) och önskemål beträffande innehållet i den utbildning som ordnas. Svaren på dessa förfrågningar kommer att styra Utbildningsutskottets kommande verksamhet, så jag hoppas att både medlemmarna och föreningarna tar sig tid att svara på dem med eftertanke. Utan era svar kan vi inte påverka er utmaningar.

Särskilt min tid i Ungdomsutskottet visade vad utskottsarbete kan vara som bäst: När man har ett motiverat gäng, som verkligen vill göra konkreta saker för att förbättra eller utveckla den rådande situationen, kan man åstadkomma nästan vad som helst. Detta är det arbetssätt som jag vill få till stånd också inom Utbildningsutskottet. Det hjälper inte att man har bra idéer eller åsikter, om man inte är redo att utföra det praktiska arbetet för att förverkliga dem. Man skall inte heller skygga för att prova nya saker bara för att idén känns svår att förverkliga. Och när man gör saker tillsammans, blir den enskilda individens insats för att nå slutresultatet inte heller oöverkomligt stor.

Det finns alltid plats för motiverade medlemmar i Utbildningsutskottet, så om man vill komma med och förverkliga de tidigare presenterade målsättningarna är man varmt välkommen med! Vi tar också emot idéer för att förbättra verksamheten, även efter utbildningsförfrågningen.

Axi Holmström

Premiärlöjtnant (res)

Helsingfors Reservofficersdistrikts 2. vice ordförande

Bild: Turo Oraste

Jaa uutinen: